Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.1. Õppeained


II.1. Õppeained

7. Õppeaine on mingi teadmiste valdkonna õpetamise, õppetegevuse ning õpiväljundite hindamise organiseeritud ühik. Vastutava õppejõu ülesanne on tagada, et õppeaine õpiväljundid, sisu, õppimise ja õpetamise meetodid, hindamismeetodid ja -kriteeriumid on omavahel kooskõlas.

8. Õppeaines planeeritakse õppetöö igaks õppeaine toimumise semestriks koostatavas õppeaine versioonis.

9. Semestri õppeaine versiooni koostab vastutav õppejõud ja kinnitab programmijuht. Õppekavasse mittekuuluva õppeaine versiooni kinnitab instituudi juht, valdkonna õppeaine korral õppeprodekaan. Valdkonnavälise asutuse ja tugiüksuse koostatud õppeaine versiooni kinnitab õppeprorektori moodustatud õppekomisjoni nõusolekul asutuse või struktuuriüksuse juht.

10. Õppeaine info toimumise semestril peab sisaldama alljärgnevat:

10.1. õppeaine nimetus eesti ja inglise keeles;

10.2. õppeaine kood;

10.3. vastutava õppejõu nimi ja võimaluse korral teiste õppejõudude nimed;

10.4. õppeaine maht;

10.5. õppeaine sisu lühikirjeldus eesti ja inglise keeles;

10.6. õppetöövormid ja nende osakaal;

10.7. õppeaine õpiväljundid eesti ja inglise keeles;

10.8. õpiväljundite hindamise skaala (eristav või eristamata hindamine);

10.9. hindamismeetodid ja -kriteeriumid;

10.10. hinde kujunemise põhimõtted;

10.11. käsitletavate teemade loetelu;

10.12. hindamistulemustest teatamise aeg;

10.13. võlgnevuste likvideerimise kord;

10.14. õppeaine toimumiseks vajalik osalejate miinimumarv;

10.15. kohustuslike ja soovitatavate õppematerjalide, kui need on olemas, loetelu või asukohaviide veebiaadressina;

10.16. õppeainesse registreerumise tühistamise tähtaeg, mis on vähemalt kaks nädalat alates esimesest kontaktõppe toimumisest, või muu õppeaines kehtestatud tähtaeg, mis ei ole vähem kui 10% kontaktõppe kestusest;

10.17. vajaduse korral muu teave, mida on õppeaine läbimiseks tarvis.

11. Punktides 10.11–10.16 nimetatud andmeid ei tule lisada praktika, lõputöö ja lopueksami kohta.

12. Õppeaine infos esitatakse vajaduse korral õppeaines osalemise piirangud, milleks võivad olla kohustuslikud eeldusained, läbitud õppekava(d), läbitud õppeaine(d), õppeaste, õppekava, omandatud kvalifikatsioon, osalejate piirarv, õppevorm ja/või üliõpilase õppetöö asukoht. Kolme nädala jooksul pärast õppeainesse registreerimise algust võib kohustuslikesse ainetesse registreerimist piirata valdkonna, instituudi või kolledži järgi.

13. Järgmisel õppeaastal õpetatavate õppeainete info avalikustatakse õppeinfosüsteemis akadeemilises kalendris kehtestatud tähtpäevaks. Semestriks avalikustatud õppeaine infot saab pärast kinnitamist muuta õppeainesse registreerunud üliõpilaste nõusolekul, mis on esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

14. Õppeaine koodi või mahu muutumisel tuleb avada uus õppeaine.

15. Tunniplaani sisestatakse iga õppeaine kohta järgmised andmed: õppeaine nimetus, maht ja kood, õppejõu(dude) nimi või nimed, kontaktõppe kellaajad, koht ja aeg (nädalapäev, toimumisnädalad), õpiväljundite hindamise aeg. Veebiõppe puhul ei märgita toimumise kellaaega, koht näidatakse veebiaadressina.

16. Õppeaine info ajakohastamise ja õigeaegse sisestamise eest õppeinfosüsteemi vastutavad õppeaine vastutav õppejõud ning programmijuht. Kontaktõppe toimumist puudutava info ja selle muudatuste sisestamise eest õppeinfosüsteemi ning õppeainetesse registreerunute muudatustest teavitamise eest vastutab programmijuht.