Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II. Taotlemine


II. Taotlemine

10. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist taotlev isik (edaspidi: taotleja) esitab taotluse õppekava VÕTA komisjoni esimehele. Valdkonna nõukogu võib valdkonnas kehtestada korra, millega piiratakse taotluste esitamise kordade arvu üliõpilase kohta semestris, arvestades, et üliõpilasele jääb võimalus esitada taotlus vähemalt üks kord semestris.

11. Taotleja lisab taotlusele varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid ja muud materjalid, välja arvatud juhul, kui ülikooli õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine kajastatud. Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.

12. Varasemaid õpinguid arvestatakse ilma VÕTA taotluseta, kui

12.1. üliõpilaskandidaat on täies mahus täitnud õppekava, mis kuulub komisjoni kinnitatud nimekirja ülikooli või teiste kõrgkoolide õppekavadest, mis oma sisult vastavad magistriõppesse astumise eelduseks olevatele ülikooli õppekavadele;

12.2. üliõpilane soovib üle kanda külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis läbitud ja enne õppeplaanis või doktorandi individuaalplaanis kinnitatud õppeaineid;

12.3. õpingute tunnustamine on ülikooli ja teise õppeasutuse vahelises ühisõppe koostöölepingus kokku lepitud;

12.4. üliõpilane reimmatrikuleeritakse õppima sama õppekava versiooni järgi, mille alusel ta varem õppis;

12.5. üliõpilane viiakse üle teise õppekava õppekohale.