Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.5.5.2. Atesteerimiskomisjoni otsused enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekavade alusel doktoriõppes õppijate kohta


80.
Komisjon hindab doktoriõppes õppija teadustööd ainepunktides.

81. Atesteerimiskomisjon teeb ühe järgmistest otsustest:

81.1. atesteerida doktorant positiivselt, kui ta on täitnud vähemalt osakoormusega õppe nõuded või on esitanud doktoritöö punkti 122 kohaselt kaitsmiseks;

81.2. atesteerida doktorant esimese semestri järel positiivselt, kui ta on täitnud vähemalt 50% esimese semestri perioodiplaanist;

81.3. atesteerida doktorant negatiivselt, kui ta ei ole täitnud osakoormusega õppe nõudeid või kui tema õppe- ja teadustöö maht atesteerimisperioodil vastab vähem kui 50%-le perioodiplaanist;

81.4. jätta doktoriõppes õppija atesteerimata, kui ta ei ole esitanud atesteerimiskomisjonile punktis 70 nimetatud tähtpäevaks punktis 71 loetletud dokumente või puudub atesteerimiskoosolekult komisjoni loata;

81.5. atesteerida ekstern positiivselt, kui ta on täitnud perioodiplaani vähemalt 50% ulatuses või esitanud doktoritöö punkti 122 kohaselt kaitsmiseks;

81.6. atesteerida ekstern negatiivselt, kui ta pole täitnud vähemalt 50% perioodiplaanist.

Doktoriõppe heast tavast leiab soovituslikud tegevusjuhised atesteerimiskomisjonile.