Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.5. Atesteerimine


56.
Atesteerimine on doktoriõppes õppija teadus- ja õppetöös edasijõudmise hindamine atesteerimiskoosolekul. Atesteerimise läbimine on doktoriõpingute jätkamise eelduseks.

57. Atesteerimisel hinnatakse doktoriõppe programmi ja individuaalplaani täitmist.

58. Valdkonna nõukogu kehtestab valdkonna atesteerimiskorra, mis sisaldab vähemalt:

58.1. punktis 59 nimetatud kriteeriumite alusel doktorandi edasijõudmise hindamise nõudeid;

58.2. juhendajate atesteerimiskoosolekule kaasamise nõudeid;

58.3. atesteerimiskomisjoni töökorda;

58.4. punktis 71 nimetatud atesteerimiskomisjonile esitatavate lisamaterjalide loetelu ja

58.5. vastavalt eeskirja punktile 73 doktorandi ja juhendaja(te) koostööle tagasiside küsimise ja andmise korda.


59. Atesteerimiskomisjon hindab vastavalt valdkonna atesteerimiskorrale alljärgnevaid kriteeriume:

59.1. doktoritöö valmimisaste;

59.2. doktoritööga seotud teemal avaldatud publikatsioonid ja nendega samaväärsed patendid, patenditaotlused või rakenduslikud lahendused, mis on nimetatud eeskirja punktides 116 ja 120;

59.3. osalemine ja esinemine doktoritööga seotud erialastel üritustel ning rahvusvaheline õppe- ja uurimistöö kogemus;

59.4. muu doktoritööga seotud teadus-, arendus- ja loometegevus;

59.5. doktoriõppe programmi õpiväljundeid täitvate ülekantavate oskuste omandamine;

59.6. õppetegevus ja enese täiendamine doktoriõppe programmi nõuete kohaselt.