II.5. Atesteerimine


 

56. Atesteerimine on doktoriõppes õppija teadus- ja õppetöös edasijõudmise hindamine atesteerimiskoosolekul. Atesteerimise läbimine on doktoriõpingute jätkamise eelduseks.


57. Atesteerimisel hinnatakse doktoriõppe programmi ja individuaalplaani täitmist.


58. Valdkonna nõukogu kehtestab valdkonna atesteerimiskorra, mis sisaldab vähemalt:

58.1. punktis 59 nimetatud kriteeriumite alusel doktorandi edasijõudmise hindamise nõudeid;

58.2. juhendajate atesteerimiskoosolekule kaasamise nõudeid;

58.3. atesteerimiskomisjoni töökorda;

58.4. punktis 71 nimetatud atesteerimiskomisjonile esitatavate lisamaterjalide loetelu ja

58.5. vastavalt eeskirja punktile 73 doktorandi ja juhendaja(te) koostööle tagasiside küsimise ja andmise korda.
 


59. Atesteerimiskomisjon hindab vastavalt valdkonna atesteerimiskorrale alljärgnevaid kriteeriume:

59.1. doktoritöö valmimisaste;

59.2. doktoritööga seotud teemal avaldatud publikatsioonid ja nendega samaväärsed patendid, patenditaotlused või rakenduslikud lahendused, mis on nimetatud eeskirja punktides 116 ja 120

59.3. osalemine ja esinemine doktoritööga seotud erialastel üritustel ning rahvusvaheline õppe- ja uurimistöö kogemus;

59.4. muu doktoritööga seotud teadus-, arendus- ja loometegevus;

59.5. doktoriõppe programmi õpiväljundeid täitvate ülekantavate oskuste omandamine;

59.6. õppetegevus ja enese täiendamine doktoriõppe programmi nõuete kohaselt.