Kasutatud kirjandus

Creme, P., & Lea, M. R. (2003). Writing at University, a guide for students. Open University Press Maidenhead.

Ehala, M. (2000). Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees.

Hennoste, M. (1999). Tekstiõpetuse õpik. Tallinn: Avita.

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.

back forward