Teadustöö alused

Plagiaadi vältimine

Kõige tõhusam plagiaadi vältimise viis on korrektne viitamine kõigile töös kasutatud allikatele. Tartu Ülikoolis kehtivad igas valdkonnas omad viitamisjuhised. Sotsiaalteaduste valdkonnas kasutusel olevad juhised leiad

Akadeemilises kirjutamises on kasutusel mitmed erinevad viitamisstiilid (nt APA, MLA, Chicago, joonealune viitamine vm), mille kasutus sõltub teadusvaldkonna traditsioonidest. Nii kasutatakse psühholoogias ja haridusteadustes enamasti viitamisel APA-stiili, õigusteadustes on aga seevastu enamlevinud joonealune viitamine. Uuri järele, millist viitamissüsteemi kasutatakse sinu erialal, instituudis/teaduskonnas. Samas tasub silmas pidada, et ka sama teadusvaldkonna erinevad teadusajakirjad võivad kasutada erinevaid viitamisstiile.

Viitamisel leiad soovi korral abi erinevatest viidete halduritest (nt on vabavaraliselt kättesaadavad Zotero ja Mendeley). Neid kasutades on lihtne salvestada töös kasutatud allikate kirjed, mis võimaldavad hiljem allika ka kergesti üles leida. Samuti võimaldab viidete haldurite kasutamine viite hõlpsasti töösse kopeerida. Juhiseid viidete haldurite kasutamiseks leiad ainekursuse teema juurest Allikate valik ja viidete haldamine. 

Millele võiksid kirjalikke töid tehes tähelepanu pöörata?

  • Kirjuta alati üles või salvesta järjehoidjasse täpne allika kirje, millest lootsid oma tööks olulist infot leida.
  • Jälgi, et kõik töös kasutatud allikad oleksid kontrollitavad – kõiki kasutatud allikaid peab olema võimalik üles leida.
  • Järgi viitamisreegleid vastavalt kasutusel olevale viitamissüsteemile (instituutide/teaduskondade kirjalike tööde juhendites on juhised ka viitamissüsteemile. Kui kirjutad artiklit teadusajakirja, siis uuri, millist viitamissüsteemi seal kasutatakse – see ei pruugi alati kokku langeda sellega, mida sinu instituudis/teaduskonnas kasutatakse).
  • Sinu ja teiste autorite mõtted peavad olema tekstis selgesti eristatavad. Siin leiad väärtuslikke näpunäiteid käesoleva ainekursuse akadeemilise kirjutamise teema juurest (tsiteerimine, parafraseerimine, refereerimine jm).
  • Viitamise hea tava näeb ette originaalautorile viitamist. Kui see mingil põhjusel võimalik ei ole, tuleb kasutada sekundaarset viitamist, näidates korrektselt ära kõik autorid.
  • Ära lisa kasutatud allikate loendisse allikaid, mida sa pole oma töös kasutanud.

 Kasutatud allikad (kasutatud on APA-stiili):

Aronson, J. K. (2007). Plagiarism – Please don´t copy. British Journal of Clinical Pharmacology, 64, 403 – 405.

Dhammi, I. K., & Haq, R. U. (2016). Plagiarism and how to avoid it? Indian Journal of Orthopaedics, 50(6), 581 – 583.

Tasa, T. (2018). Tartu Ülikooli õppejõudude ja üliõpilaste arusaamad plagiaadist ja plagiaadituvastussüsteemidest. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.