Teadustöö alused

Kvantitatiivuuringu läbiviimine

Selles alapeatükis tutvud  kvantitatiivuuringu läbiviimise põhitõdedega.

Märksõnad: deduktiivne uurimistrateegia, lineaarne uurimisprotsess, tõenäosuslikud valimi moodustamise viisid, andmekogumine, andmeanalüüs ja tulemuste esitamine kvantitatiivuuringus.