Teadustöö alused

Akadeemilise petturluse tagajärjed ja juhtumite menetlemise kord

Akadeemiline petturlus ei ole Tartu Ülikoolis aktsepteeritav ja seega on akadeemilise petturluse toimepanemine karistatav. Tartu Ülikooli Õppekorralduseeskiri (2017, lk 24) paragrahv 205 kohaselt on juhul, kui üliõpilane on toime pannud akadeemilise petturluse või muul viisil vääritult käitunud, õppeprodekaanil kohustus:

205.1. teha üliõpilasele noomitus või

205.2. teha õppeprorektorile esildis üliõpilase eksmatrikuleerimiseks.

Järgnev, näidetega illustreeritud video selgitab akadeemilise petturluse tagajärgi ja tutvustab akadeemilise petturluse juhtumite menetlemise korda. 

motlemisulesanne-01-03.pngMõtlemisülesanne