Teadustöö alused

Andmekogumine, andmeanalüüs ja tulemuste esitamine kvantitatiivuuringus

Kogutavad andmed nii kvantitatiivses kui kvalitatiivses uuringus võivad olla:

 • esmased – uurija kogub andmeid ise
 • teisesed – andmed on kogutud teise teadlase poolt
 • kolmandased – teise teadlase poolt analüüsitud andmed

Alati tasub kõigepealt kindlaks teha, kas ehk vajalik andmestik on kusagil olemas, siis jääb ära vaevaline andmekogumisprotsess. Sotsiaalvaldkonna andmekogumeid vahendab näiteks TÜ teadusandmete repositoorium DataDOI.

Enimkasutatavad esmaste andmete kogumismeetodid kvantitatiivuuringutes

 • Küsitlused (küsimustikku täidab küsitluse läbiviija)
  • Näost-näkku (standardiseeritud intervjuu)
  • Telefoniküsitlus
  • Omnibuss-küsitlus
 • Ankeedid (vastaja ise täidab)
  • Online-ankeedid
  • Paberil
  • Postitatud (postiga, e-postiga)
 • Eksperimendid
 • Vaatlused (struktureeritud)
 • Dokumendid
 • Juhtumiuuringud

Andmete analüüs kvantitatiivuuringus

Kvantitatiivseid andmeid analüüsitakse statistilise andmeanalüüsi meetodite abil. Väikesemahulise uuringu andmed saab edukalt analüüsida mõne tabelarvutusprogrammmi abil, millest tuntuim on Excel. Suurte andmestike puhul kasutatakse spetsiaalseid rakendusi nagu näiteks SPSS või R.

Tulemuste esitamine kvantitatiivuuringus

Kvantitatiivse andmestiku puhul on nõutav tulemuste esitamine põhitunnuste lõikes tabelite või joonistena (kus on jaotused selgelt välja loetavad), kusjuures ainult olulisemad tulemused kirjutatakse lahti ka tekstis.  Enamasti esitatakse tulemused uurimistöös eraldi peatükina, grupeerides tulemused uurimisküsimuste kaupa alapeatükkidesse.

Näide kvantitatiivuuringust:  Jeenas, P. (2010). Töökoha leidmine sotsiaalsete võrgustike abil: Eesti tööjõu-uuringu tulemuste põhjal. Uurimistöö. Tartu Ülikool, rahvamajanduse instituut.  https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:110940

motlemisulesanne-01-03.pngMõtlemisülesanne

 1. Eesti tööjõu-uuring
 2. kõik Eestis elavad tööealised isikud
 3. teisesed
 4. regressioonianalüüsi