Teadustöö alused

Akadeemiline kirjutamine

Teadustöö lahutamatuks osaks on tutvumine varasemate teoreetiliste käsitlustega ja teiste autorite seisukohtadega ning oma uurimistulemuste tutvustamine. Ülikooliõpingute vältel saadakse partneriks teadlastevahelises kommunikatsiooniprotsessis: loetakse teaduskirjandust ning esitletakse oma uurimistulemusi.  Ülevaate selleks vajalikest teadmistest annab teile akadeemilise kirjutamise moodul. Mooduli õppematerjalide läbitöötamise järel saate teadmised teadusteksti olemusest, teadusstiili eripäradest ja sellest, kuidas teadustekste oskuslikult lugeda ning mil viisil teiste autorite seisukohti oma teksti integreerida. Lisaks tutvute akadeemiliste tekstide liikidega ning kirjutamisprotsessi etappidega. 

Mooduli läbimiseks tuleb teemade ja alateemade kaupa läbi töötada õppematerjalid.  Õppematerjalide juures on mõtlemisülesanded ja enesetestid, mida saate kasutada omandatud teadmiste kinnistamiseks. Moodul lõppeb testiga, mille edukas sooritamine kinnitab läbi töötatud teemade omandamist.