Teadustöö alused

Tulemuste tõlgendamine, järeldused ja diskussioon

Nii mõneski tudengitöös on jäänud sisu poolest kehvakeseks oluline peatükk „Järeldused ja diskussioon“ , sest kuigi eelnevalt on tehtud igati korrektne andmekogumine ning analüüs ning ka tulemused on hästi esitatud, ei ole jaksu või oskusi jätkunud tulemuste tõlgendamiseks.

Tulemuste tõlgendamine tähendabki, et teadustöö ei lõpe tulemuste esitamisega, vaid tulemused tuleb ka lahti mõtestada, võrrelda varasemate uuringute tulemustega ning teha omapoolsed järeldused.  Järgnev tulemuste tõlgendamise abiküsimused on koostatud raamatu „Teadustöö alused“ (Aarma ja Kalle,  2003: 65) vastava loetelu põhjal.

 • Mida saadud tulemused tegelikult näitavad?
 • Kas tulemused on usaldusväärsed?
 • Mida valitud meetodid ei võimaldanud teada saada?
 • Milline on sedastatud teadusfaktide mõjusfäär?
 • Kas tööhüpotees leidis kinnitust või mitte?
 • Milline on saadud tulemuste seos (kooskõla) varem teatuga, varasemate uurimustega?
 • Millisel määral on saadud tulemused vastuolus varasematega, millest vastuolud on tingitud?
 • Milles seisneb sedastatud teadusfaktide uudsus ja teoreetiline väärtus?
 • Millised on töö põhilised järeldused?
 • Kuidas saab tulemusi rakendada (rakenduslike tööde puhul)?  Millised on ettepanekud ja soovitused?
 • Mida teada ei saanud, kuhu jäid lüngad? Kuidas antud teemat peaks edasi uurima?