Teadustöö alused

Kvalitatiivuuringu läbiviimine

Selles alapeatükis tutvud  kvalitatiivuuringu läbiviimise põhitõdedega.

Märksõnad: induktiivne uurimistrateegia, tsükliline uurimisprotsess, mittetõenäosuslikud valimi moodustamise viisid, andmekogumine, andmeanalüüs ja tulemuste esitamine kvalitatiivuuringus.