Teadustöö alused

Uurimisprobleemi kirjeldamine

Mis on uurimisprobleem ja milleks on seda vaja? Uurimisprobleem kirjeldab, miks on vaja antud teemat uurida, see on küsimus, mis tekib situatsioonis, kus me ei suuda mõista ja seletada kogetavat nähtust ega prognoosida selle edasist käitumist.  Uurimisprobleemi püstitus ehk probleemiseade on tõestatud teadmisele (varasematele uuringutele) toetuv põhjendus, miks on vaja antud uurimust läbi viia. Tavaliselt tutvustatakse uurimisprobleemi lühidalt juba töö sissejuhatuses, põhjalikum probleemiseade jääb enamasti teoreetilisi ja empiirilisi lähtekohti tutvustavasse peatükki.

Uurimisprobleem (nagu ka uurimisteema valik) võib alguse saada uurija enese tähelepanekutest. Näiteks oled olnud tunnistajaks, kui üks kaastudeng esitas enda nime all võõra referaadi. Sind huvitab, kuidas saaks vältida, et sinu kodutöid vääriti ei kasutataks. Teed erinevaid autoriteetseid allikaid lugedes kindlaks, et probleem on olemas ning oma nime all teiste tudengite tööde esitamist on ette tulnud paljudes kõrgkoolides. Kuid samas selgub, et ei ole uuritud, millist infot täpsemalt omavahel tudengid jagavad, mis on jagamise põhjused ja kuidas tudengid jagamisega kaasnevaid probleeme või ohte teadvustavad. Kui me saame oma uuringu tulemusel need lüngad teadmistes kasvõi osaliselt täidetud, on võimalik selliste olukordade vältimiseks edaspidi midagi ette võtta.