Teadustöö alused

Ülevaade kursusest

Eesmärk ja õpiväljundid

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade teadustöö alustest ehk sellest, mis on teadus, millised on sotsiaalteaduslikud paradigmad, milline on teadusliku uurimisprotsessi ülesehitus ja loogika, millised on teadustöö eetika põhiprintsiibid, millised on sotsiaalteadustes kasutatavad peamised teaduskirjanduse andmebaasid ja kuidas neist leida teemakohaseid allikaid ning millised on akadeemilise kirjutamise põhitõed.

Õpiväljundid

– mõistab üldjoontes teadusliku lähenemisviisi iseeärasusi
– saab aru sellest, et milleks on teadustöö vajalik  ja mis on teadustöö peamised eesmärgid

– mõistab seda, et teadus ei paku lõplikke vastuseid ja teaduslikule lähenemisele on omane kahtlemine
– tunneb üldjoontes erinevaid sotsiaalteaduslikke lähenemisi ja paradigmasid
– on kursis mõningate oluliste sotsiaalteaduslike probleemidega
– on kuulnud mõningaid teadusfilosoofia põhimõisteid 

– on omandanud esmased teadmised akadeemilise uurimistöö protsessi kohta;
– teab akadeemilise uurimistöö etappe;
– tunneb olulisemaid uurimisviise ja -strateegiaid;
– teab üldjoontes, kuidas kavandada ja läbi viia uurimistööd.

– teab teaduseetika põhialuseid ja reegleid nende järgimiseks teadustöö kavandamisel ning läbiviimisel;
– teab teadlase eetika põhialuseid ja tunneb head teadustava;
– on omandanud üldise ülevaate inimuuringute läbiviimisel tähelepanu vajavatest küsimustest.

 – oskab selgitada akadeemilise petturluse sisu ja teab, missugused dokumendid reguleerivad Tartu Ülikoolis (ja kitsamalt sotsiaalteaduste valdkonnas) akadeemilise petturluse menetlemise korda ning missugused on akadeemilise petturluse tagajärjed;

– oskab tuua näiteid akadeemilise petturluse erinevatest liikidest ja on teadlik, kuidas akadeemilist petturlust vältida.

– teab akadeemilise kirjutamise põhitavasid;
– mõistab teadusstiili eripärasid;
– teab, kuidas teadustekste tõhusamalt lugeda;
– saab aru teadusliku teksti kirjutamise erinevatest etappidest ja mõistab nende tähtsust kirjutamisprotsessi tulemuslikkuse seisukohast;
– teab peamisi refereerimise ja tsiteerimise põhimõtteid.

Kuidas kursust läbida?

Kursuse maht on 2 EAP ehk 52 tundi ning kursus on täielikult veebipõhine. Kursuse õppematerjalid on sisu.ut.ee leheküljel. Moodle.ut.ee lehel toimub testide sooritamine ning õppejõudude ja kaasõppijatega suhtlemine.

Kursusel on kuus peamist teemat:

 • Teaduse olemus
 • Sotsiaalteaduslikud paradigmad
 • Uurimistöö protsess ja teadusliku uurimistöö loogika
 • Teaduseetika põhiprintsiibid
 • Allikate valik ja viidete haldamine
 • Akadeemiline kirjutamine

Teemad on soovitav läbida etteantud järjekorras. Samas on teemad varasemate teadmiste värskendamiseks läbitavad ka eraldi.  Iga teema kohta on sisu.ut.ee lehel

 • lugemistekstid;
 • videod ja näited;
 • mõtteülesanded;
 • enesekontrolli testid;
 • soovitused lisalugemiseks.

Soovitame teemaga tutvumist alustada teema esilehel oleva teksti lugemisest. Selgituste ja näidete lehel olev materjal toetab eelneva teksti mõistmist. Ka mõtteülesannete sooritamine on iga teema puhul oluline. Enesehindamiseks on sisu.ut.ee lehel valikvastustega testid, mis on küll vabatahtlikud, kuid aitavad hinnata teemast arusaamist.

Hindamine on mitteeristav. Kursuse läbimiseks tuleb iga teema kohta täita test mMoodle’i keskkonnas. 

Kursus on avatud terve semestri. Võid valida aga endale sobiva kursuse läbimise tempo.

Oleme väga tänulikud, kui võtate kursuse läbimise järel aja, et mõelda kursuse ülesehitusele, sisule , õppematerjalidele ning annate meile tagasisidet, kuidas kursus toetas teie õppimist. Tagasiside on väga oluline kursuse parendamiseks. Tagasiside küsimustik on moodle.ut.ee lehel.