Teadustöö alused

Kasutatud allikad

  • Blaikie, N. (2009). Designing social research. Cambridge, Malden: Polity Press.
  • Buckland, M. (1991). Information as thing. Journal of the American Society for Information Science, 42, 351-360.
  • Dervin, B. (1976). Strategies for dealing with human information needs: Information or communication? Journal of Broadcasting, 20(3), 324-351.
  • Kalle, E. & Aarma, A. (2003). Teadustöö alused. Tallinn: TTÜ Kirjastus.
  • Lagerspetz, M. (2017). Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus. Tallinn: TLÜ Kirjastus.
  • Rämmer, A. (2014). Valimi moodustamine. K. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, ja T. Vihalemm (toim),Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas https://samm.ut.ee/valimid
  • Õunapuu, L. (2014). Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimisviis sotsiaalteadustes. [E-õpik]. Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/36419