Teadustöö alused

Kasutatud kirjandus

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.

Kasik, R. (2007). Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kasik, R., Erelt, M., & Erelt, T. (2011). Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele. Tallinn: Emakeele Selts.