Teadustöö alused

Refereerimine ja tsiteerimine

Teadustöö üheks oluliseks osaks on ülevaate andmine varasemast probleemikäsitlusest. Loetud allikate põhjal koostatakse oma uurimistööle teoreetiline alus, mille eesmärgiks on edastada teemakohaseid teoreetilisi seisukohti ning sisuliselt olulisi uurimistulemusi. Ka teistes ülikooliõpingute jooksul koostatavates akadeemilistes tekstides tuleb tihti toetuda teistele allikatele.

Teiste autorite seisukohti saab oma tekstis edasi anda, kas
• refereerides või
• tsiteerides.