Teadustöö alused

Kasutatud kirjandus

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.

Writers Handbook. (2004). Külastatud aadressil http://www.wisc.edu/writing/Handbook