Kliimamuuutused, energia ja elustiilid

banner

Allikas: OpenAI Chat GTP4

Kellele on õppematerjal mõeldud?  

Õppematerjal on koostatud gümnaasiumiõpilastele ja nende erinevate õppeainte õpetajatele ning kõigile neile, keda kõnetavad erinevate elustiilide energiatarbimise mõjud kliimamuutustele.

Õppematerjali tutvustus 

Eesmärk:

Õppematerjali eesmärk on kujundada kliimateadlikkust erinevate elustiilidega kaasnevate energia tarbimise mõjude kontekstis kliimamuutustele. Õppematerjalis pööratakse erilist tähelepanu kliima-alaste hoiakute, väärtushinnangute ja seega ka käitumise kliimasõbralikumaks  muutmisele, et õppematerjali läbinud suudaksid teha oma igapäevaelus teadlikke kliima-alaseid valikuid ja mõista kliimamuutuste põhjuseid, tagajärgi ning nende vähendamise võimalusi. Selle õpematerjali fookus on suunatud energia ja kliimamuutuste vastastikustest seostest arusaamise kujundamisele ning igaühe rolli teadvustamisele nii üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasemel, kasutades vinjette ehk lühikesi eesmärgipäraselt koostatud hüpoteetliste olukordade kirjeldusi.

Õpiväljundid: 

 1. Teadlikkus energiatarbimise ja kliimamuutuste vahelistest seostest: Õppija mõistab, kuidas erinevate elustiilide energiakasutus mõjutab kliimamuutusi.
 2. Erinevate energiatarbimise allikate tundmine: Õppija oskab tuvastada peamisi energiakulu allikaid igapäevaelus ja analüüsida nende mõju keskkonnale.
 3. Kriitiline mõtlemine ja analüüsivõime: Õppija arendab oskust kriitiliselt analüüsida erinevate elustiilide energiakulu ja selle mõju kliimamuutustele, tuues välja nii positiivsed kui ka negatiivsed aspektid.
 4. Tegevuste mõju hindamine: Õppija suudab hinnata oma igapäevaste tegevuste energiatarbimise mõju ja mõistab, kuidas isiklikud valikud aitavad kaasa kliimamuutuste leevendamisele või süvendamisele.
 5. Säästvate valikute tegemine: Õppija omandab teadmised ja oskused, et teha teadlikke ja keskkonnasõbralikke valikuid seoses kütte, elektri, transpordi, toidu ja meelelahutusega, vähendades seeläbi oma ökoloogilist jalajälge.
 6. Lahenduste ja alternatiivide uurimine: Õppija uurib erinevaid säästvaid alternatiive ja lahendusi energiatarbimise vähendamiseks igapäevaelus, sealhulgas taastuvenergia kasutamise, energiasäästlikkuse ja tarbimisharjumuste muutmise võimalusi.
 7. Suhtlemine ja teavitamine: Õppija arendab oskust suhelda teemal arusaadavalt ja veenvalt, edastades teadmisi energiatarbimise mõjust kliimamuutustele erinevatele sihtrühmadele.
 8. Isikliku vastutuse võtmine: Õppija mõistab individuaalse ja kollektiivse vastutuse tähtsust kliimamuutuste leevendamisel ja on valmis tegema muudatusi oma elustiilis, et vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Õppematerjali kirjeldus ja struktuur:

Õppematerjali läbiviimiseks kulub 60-90 minutit. Õppematerjalis sisalduvad teoreetiline taust ja juhised õpetajatele, õpilastele mõeldud materjal sisaldab  täpseid juhiseid õppetegevuste läbiviiimiseks ning õppematerjal lõpeb õpilaste hindamiseks mõeldud enesekontrolli küsimustiku ning tagasisidega õppematerjalile.

Märksõnad: energia; energia tarbimine; elustiili mõju kliimamuutustele; vinjetid

Materjalid õpetajale

Materjalid õpilasele

Hindamine

Autor: Anne Laius

Materjalid õpilasele

Ülesanne 1.

Ülesanne 1. Minu tulevane unelmate eluviis.

Palun kirjuta lühiessee oma tulevasest unistuste elust, st elustiilist, kus ja kuidas tahaksid elada, kus tööl käia, millega tegeleda ja kuidas oma vaba aega veeta jne.

ules1.docx

Ülesanne 2. Kliimakooli kaardimäng.

Lugege läbi Kliimakooli kaardimängu juhend ja mängige seni, kuni kellelgi saavad kõik kaardid otsa.

ules_2.docx

kliimakooli_kaardimang.pptx

Ülesanne 3. Elustiilide võrdlemine.

Valige rühmale juhuslikult üks vinjett ja arvutage selle leibkonna aastane energiatarbimine ning kasutades arvutuse vihjeid ja energiaühikute teisendamist, andke tulemus kWh-des.

ules_3.docx

VINJETT 1

1. Linnakorter

Kortermaja vinjett

Kortermaja vinjett

Vihjed energia tarbimise arvutamiseks

kortermaja_arvutused_01.docx

VINJETT 2

2. Eramu linnas

Eramu vinjett

Eramu vinjett

Vihjed energia tarbimise arvutamiseks

eramu_arvutused_01.docx

VINJETT 3

3. Nutikas passiivmaja

Passiivmaja vinjett

Passiivmaja vinjett

Vihjed energia tarbimise arvutamiseks

passiivmaja_arvutused_02.docx

VINJETT 4

4. Loomakasvatustalu

Loomakasvatustalu vinjett

Loomakasvatustalu vinjett

Vihjed energia tarbimise arvutamiseks

Loomakasvatustalu _arvutused

[accordion][acctitle]Vinjett 5. Äärelinna maja[/acctitle]

VINJETT 5

5. Äärelinna  maja

Äärelinna maja vinjett

Äärelinna maja vinjett

Vihjed energia tarbimise arvutamiseks

aarelinna_maja_arvutused_01.docx

Rühmatööde esitlused

Ülesanne 4.

Ülesanne 4. Rühmatööde esitlused (Elustiilide energiakulutuste kokkuvõtted).

Esitage klassile kokkuvõte oma vinjeti elustiili energiakulutustest ja

tehke järeldused selle elustiili mõjudest kliimamuutustele ning seda kõige enam mõjutavatest teguritest. 

ules_4.docx

ARUTELU

Ülesanne 5. 

Ülesanne 5. Klassiülene arutelu:

 • Millised tegevused on kõige energiamahukamad ja miks?
 • Millised tegevused on kõige kliimasäästlikumad ja miks?
 • Mida peaks tegema, et muuta elustiil kliimasõbralikumaks?

ules_5.docx

LÜHIESSEE KORRIGEERIMINE

Ülesanne 6.

Ülesanne 6. Oma tulevase elustiili korrigeerimine

Palun kirjelda nüüd uuesti, mida Sa oma tulevases elus oluliseks peaksid (kus ja kuidas elad, kus tööl käid, millega tegeled ja kuidas oma vaba aega veedad jne).

ules_6.docx

HINDAMINE

Ülesanne 7. Hindamine

Ülesanne 7. Hindamine

ules_7.docx

[accordion][acctitle]Tagasiside[/acctitle]

TAGASISIDE

Tagasideküsimustik sisaldab õpilaste hinnangut õpiobjektile ja avatud vastustega küsimusi energiatarbimise ja elustiili mõju kohta kliimamuutustele.

Ülesanne 8. 

Ülesanne 8. Tagasiside küsimustik

ules_8.docx