Hindamine

Moodulis püstitatud õpitulemuste saavutamist saab hinnata mitmel viisil (Vt. mooduli sissejuhatusest “Mooduli õppimise tulemusena oodatakse, et õpilane…”).

Kujundav hindamine:

 • Õpetaja suuline/kirjalik tagasiside (vaatluste, esitatud küsimuste jms põhjal) kogu mooduli vältel  individuaalsete ja rühmatööde (sh Tegevus 3) käigus õpilaste poolt täidetud ja seejärel salvestatud töölehtedele).
 • Esitlust võiks hinnata järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:
  • Esitluses kasutatakse loodusteaduslikke mõisteid ning nende sisu avatakse korrektselt.
  • Esitluse vorm on kaasahaarav ning arvestab sihtgruppi, kellele see esitatakse.
  • Tehtud järeldused on kooskõlas püstitatud uurimisküsimuste ning hüpoteesidega.
  • Esitlejad on võimelised vastama pealtvaatajate küsimustele asjakohaselt.
  • Esitluse pikkus jääb vahemikku 3-10 minutit (või nii, nagu koos kokku lepitakse).
  • Esitlus on ettekandmiseks valmis kokkulepitud ajaks.

Kokkuvõttev hindamine

 1. Õpetaja poolt rühma esitlusele pandud hinded (videod vms ja nende esitlemine koos küsimustele vastamisega), kasutades eelpoolnimetatud kriteeriume.
 2. Õpetaja poolt hinnatavad rühma- või individuaalsed töölehed.
 3. Teema või kursuse lõpus võib kasutada kokkuvõtvas töös järgmist küsimust:

Mitte kõik inimesed pole veendunud, et inimtegevus on peamine globaalse kliimamuutuse põhjustaja. Too välja vähemalt kolm vastuargumenti järgmises sotsiaalmeedia postituses avaldatud mõtetele, mis aitaksid  lugejaid veenda kliimamuutuse inimtekkelisuses. 

🌎 Mõtleme kliimamuutuste peale! 🌱 Kui nüüd vähegi loogiliselt mõelda, siis ei saa globaalset soojenemist küll inimtegevus põhjustada. Siin on Sulle kolm põhjust:  Kliima on alati muutunud jääaegadest soojemate perioodideni, nii et praegune kliimamuutus võib olla lihtsalt osa sellest loomulikust tsüklist. Suured vulkaanipursked paiskavad atmosfääri palju kasvuhoonegaase, mis võiksid olla vastutavad kliima soojenemise eest. Päike käib läbi erinevaid aktiivsustsükleid, mis mõjutavad Maa kliimat. Võib-olla on soojenemine tingitud just päikese aktiivsuse tõusust. 💭 Kas need põhjendused olid Sinu jaoks veenvad? Jagage oma mõtteid! 🤔

Õpilaste vastuste hindamiseks võib kasutada järgmisi kriteeriume (vt allpool).

Maksimumtulemuse saamiseks peaks õpilane olema võimeline välja tooma vähemalt kolm aspekti järgnevatest:

 1. Teadustulemused näitavad, et kuigi looduslikud kliimamuutused eksisteerivad, on praegune soojenemine/muutused ebatavaliselt kiire/d ja neid ei saa seletada ainult looduslike teguritega.
 2. Kuigi aastate ja kümnendite lõikes võivad kliimaandmed kõikuda, on pikas perspektiivis täheldatud ülemaailmset temperatuuri tõusu.
 3. Kliimateadlased võtavad arvesse mitmesuguseid näitajaid ja mudeleid, et kinnitada inimtekkelise mõju olemasolu.
 4. Teaduslik konsensus on antud küsimuses lähenemas 100%, st peaaegu kõik maailma kliimateadlased on veendunud kliimamuutuste inimtekkelisuses.