Sõnaraamat

All | A B E F G H I J K L M O P R S T V
Abiained
Kõik ained, mida kasutatakse ravimvormi valmistamiseks ja mis pole raviained.
Abivahend

Toode või vahend, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud keha funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.

Agregaatolek
(Aine olek) Aine vorm, mille määrab tema molekulide soojusliikumise iseloom.
Annus
Manustamiseks sobiv kogus raviainet.
Apteegi lisateenus

Teenus, mida ei osutata tavapärase apteegiteenuse raames. Teenus on seotud tervise edendamise, haiguste ennetamise (nt terviseriskide hindamine, terviseseisundi jälgimine, tervisenäitajate määramine) või ravimite  kasutamise hindamisega.

Apteegikaup

Kõik tooted (v.a ravimid), mis on apteegis saadaval.

Apteegikülastaja

Inimene, kellele osutatakse apteegiteenust (sh patsient).

Apteegiteenus

Proviisori või farmatseudi poolt apteegikülastajale osutatud teenus, mille käigus väljastatakse patsiendile ravim ning pakutakse talle igakülgset nõustamist ravimi sihipäraseks kasutamiseks. Apteegiteenuseks loetakse ka ravimite valmistamist ning jaendamist apteegis. Apteegiteenuse osutamine võib toimuda koostöös teiste tervishoiutöötajatega.

Apteek

Tervishoiuasutus, kus valmistatakse ja väljastatakse ravimeid ning antakse patsiendile nõu, kuidas ohutult ja tõhusalt kasutada ravimeid ja teisi apteegikaupu. Võimalusel pakutakse apteegis inimese tervist ja heaolu toetavaid lisateenuseid. Apteegis on nõuetekohased ruumid ravimite väljastamiseks, valmistamiseks ja säilitamiseks. Apteegis töötavad proviisorid, farmatseudid jt spetsialistid. Eestis tegutsevad üld-, haigla- ja veterinaarapteegid. Eesti õigusaktides nimetatakse apteeki üldapteegiks.

Apteeker

Apteegiteenust osutav proviisor või farmatseut.

Bioekvivalentsus
Kaks ravimit annavad pärast manustamist organismis (veres) samasuguse kontsentratsiooni.
Biofarmatseutiline kvaliteet
Ravimpreparaatide kvaliteeti hinnatakse biofarmatseutiliste parameetrite määramise kaudu (nagu nt biosaadavus).
Biosaadavus
Farmakokineetiline mõiste, mis näitab, kui suur osa manustatud ravimist (väljendatuna protsentides) jõuab vereringesse.; on defineeritud kui ravimi hulk, mis jõuab ravimist toimekohta, aga tavaliselt kasutatakse määratakse seda kui raviaine kontsentratsioon veres.
Blisterpakend

Nn mullpakend, kus ravimid on pakendatud alumiiniumlehele, kust on neid võimalik välja võtta ühekaupa.

Ekstemporaalne ravim

Arstiretsepti või asutuse tellimislehe alusel apteegis valmistatud ravim.

Emulsioon
Vedel ravimvorm, vähemalt kahest omavahel mittesegunevast vedelikust koosnev dispersne süsteem, millest üks vedelik on teises dispergeeritud tilkadena.
Euroopa farmakopöa

Käsiraamat, kus on toodud ravimite kvaliteedi hindamiseks testid ja juhised ning Euroopas kasutusel olevad raviained, droogid, pakendimaterjalid. On seadusandliku iseloomuga riikides, mis on sellega ühinenud.

Farmaatsia
Rakendusteadus ravimite valmistamisest, kasutamisest jne. On õpetus ravimite füüsikalistest, keemilistest, farmakoloogilistest, toksikoloogilistest ja mikrobioloogilistest omadustest, samuti õpetus ravimite välja töötamisest, valmistamisest, säilitamisest, analüüsimisest ja kasutamisest ning sellega liituvast majanduslikust ja juriidilisest taustast.
Farmakokineetilised omadused

Raviaine omadused, mis võimaldavad hinnata raviaine käitumist organismis ja teada saada, mida inimese organism teeb ravimiga. Vaadeldakse raviaine imendumist, jaotumist, metabolismi ja eritumist ning nende protsesside toimumise kiiruseid. Biofarmaatsia valdkonna uuringutes käsitletakse eraldi veel ka raviaine vabanemist ravimvormist, mis peab aset leidma enne raviaine imendumist. Sellest tulenevalt võib ravimvorm mõjutada raviaine farmakokineetikat.

Farmakoloogiline toime
Ravimite oodatav toime organismis, raviaine aine molekulide ja üldjuhul retseptoriks nimetatava rakulise koostisosa vastastikune toime organismis.
Farmatseut

Erialase kutsekõrgharidusega tervishoiutöötaja, kes tunneb ravimite koostist, toimeid, koos- ja kõrvaltoimeid teiste ravimite ja toidulisanditega ning teab, kuidas ravimeid valmistatakse. Farmatseudi tööks on peamiselt kvaliteetse ravimabi pakkumine ja terviseprobleemide/haiguste ennetamine. Farmatseudid töötavad peamiselt üldapteekides, aga ka haiglaapteekides, ravimihulgimüügifirmades ja ravimifirmade esindustes.

Farmatseutiline ekvivalentsus

Kaks ravimit sisaldavad sama raviainet sama suurtes annustes samas ravimvormis.

Farmatseutiliselt alternatiivsed
Kaks ravimit sisaldavad sama raviaine erinevaid keemilisi vorme (soolad, estrid, polümorfid jne.) erinevates ravimvormides ja erinevates annustes.
Geel

Pooltahke ravimvorm.

Geneeriline ravim
Ravim, mis sisaldab raviainet, mis on juba turul ja saab turule tulla, pärast originaalravimi patendiaja lõppu.
Graanul
Tahke ravimvorm.
Haiglaapteek

Haigla struktuuriüksus, mis varustab nimetatud haiglat ravimite ning teiste meditsiiniotstarbeliste toodetega.

Haigussümptom
Haigusele omased tunnused (nähud), mille alusel on võimalik haiguseid diagnoosida.
Head kliinilised tavad
(GCP) ehk kliiniliste uuringute head tavad on inimesel tehtavate uuringute kavandamise ja läbiviimise, andmete talletamise ning uuringutest aruandmise rahvusvahelised eetilise ja teadusliku kvaliteedi normid.
Head laboritavad
(GLP) Nõuded ning kord uuringute läbiviimise ja labori töökorralduse ning tingimuste kohta.
Head tootmistavad
(GMP)Ravimite tootmisele sätestatud täpsed nõuded ning kord.
Immunoloogiline toime
Ravimite toime immuunsüsteemile organismis.
INN

(e. mittekaubanduslik nimetus) Raviaine unikaalne standardnimetus, mis lihtsustab korrektse info edastamist, vähendades sellega vigade teket ravimite väljakirjutamisel.

Iseravimine

Inimese tegevus haiguste ennetamiseks või nende ravimiseks, mille käigus hindab patsient ise oma tervise seisundit ja kasutab omal valikul ravimeid vm raviviise. Iseravimise ohutuse ja tõhususe tagamiseks on enne lõplikku raviviisi või ravimi valimist otstarbekas konsulteerida apteekriga.

Jaendamine

Apteegis valmistatud ravimi või valmisravimi pakendi tervikuna jagamine väiksemateks tarbijatele väljastamiseks mõeldud kogusteks.

Käsimüügiravimid

Apteegist ilma retseptita väljastatav ravimid.

Kliiniline uuring
Haiglas teostatav uuring inimestel.
Kontaminatsioon

Saastumine.

Kontsentratsioon-aeg kõveraalune pindala

(AUC) Farmakokineetiline parameeter, mida kasutatakse raviaine omaduste iseloomustamiseks.

Konventsionaalne ravimvorm
Ravimvorm, millest toimeaine vabanemine ei ole taotluslikult muudetud spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga.
Kõrvalnäht
Ravimi kahjulik ja soovimatu toime, mis võib tekkida nii ravimi kasutamisel, ravivea tõttu või ravimiga töökeskkonnas kokkupuutumisel. Veterinaarravimi kõrvaltoimeks loetakse ka kõrvaltoimet, mis avaldub inimesel pärast kokkupuudet veterinaarravimiga, sh jääkidega loomsetes toiduainetes.
Kreem
Pooltahke ravimvorm.
Lahus
Vedel ravimvorm, lahustunud ainest ja lahustist koosnev vedelik.
Manustamine

Ravimi viimine organismi.

Manustamisvahend
Vahend, mida kasutatakse ravimi mingisse kindlasse keha piirkonda viimiseks.
Manustamisviis
Ravimi organismi viimise tee ja meetod.
Meditsiiniseade

Instrument, aparaat või seade ja selle õigeks käsitsemiseks vajalik tarkvara, samuti materjal vm toode, mida kasutatakse inimesel haiguste, vigastuse või puude diagnoosimiseks, ärahoidmiseks, jälgimiseks, raviks või leevendamiseks; kehaehituse või keha füsioloogilise protsessi uurimiseks või muutmiseks või kehaosa asendamiseks ja/või raseduse vältimiseks. Meditsiiniseade toimib organismile ravimist erinevalt.

Metaboolne toime
Ravimite ainevahetuslik toime organismis.
Mittekaubanduslik nimetus

(INN) Raviaine unikaalne standardnimetus, mis lihtsustab korrektse info edastamist, vähendades sellega vigade teket ravimite väljakirjutamisel.

Modifitseeritult raviainet vabastav ravimvorm
Ravimvorm, millel võrreldes samal teel manustatava toimeainet konventsionaalselt vabastava ravimvormiga on erinev toimeaine(te) vabanemise algus, kiirus ja/või vabanemise koht. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga.
Müügiluba
Ravimiameti poolt antav luba ravimite turustamiseks, kõik Eestis müüdavad ravimid peavad omama Eestis kehtivat müügiluba.
Originaalravim
Uut raviainet sisaldav ravim, mis tuleb turule esmakordselt.
Osmootne pump
(OROS süsteem)Ravimvorm, osmootse rõhu abil aktiveeritud süsteem.
Pakendi infoleht

Ravimipakendis kaasas olev ravimiteabega infoleht patsiendile või tema hooldajale.

Patsient

(või patsiendi esindaja) Apteegi kontekstis retsepti- või käsimüügiravimit vajav või iseravimiseks apteeki pöördunud apteegikülastaja või tema esindaja, kellele osutatakse apteegiteenust.

Plaaster

Tahke ravimvorm.

Polümeer
Olulised abiained farmaatsias; kõrgmolekulaarsed ühendid ehk ained, mille molekulid koosnevad kovalentsete sidemetega seotud korduvatest struktuuriühikutest – elementaarlülidest.
Preformulatsiooniuuringud
Prekliiniliste uuringute üks osa, uute ravimite ja meditsiiniseadmete laborikatseid, et põhjalikult selgitada välja raviaine füsikokeemilised omadused ja disainida ja valmistada sobiv ravimvorm manustamiseks.
Prekliiniline uuring
Uute ravimite ja meditsiiniseadmete laborikatseid ja loomkatsed, et põhjalikult selgitada välja raviaine füsikokeemilised omadused ja veenduda, kas väljatöötatud ravim või seade täidab oma eesmärki ja kas see on inimestele ohutu.
Proviisor

Erialase akadeemilise kõrgharidusega tervishoiutöötaja, kes tunneb ravimite koostist, toimeid, koos- ja kõrvaltoimeid teiste ravimite ja toidulisanditega ning teab, kuidas ravimeid valmistatakse. Proviisori tööks on kvaliteetse ravimabi korraldamine ja pakkumine, terviseprobleemide/haiguste ennetamine, ravimite arendamine ja tootmine. Lisaks üldapteegile ja haiglaapteegile töötavad proviisorid ravimihulgimüügifirmades, ravimitööstuses, riigiasutustes, õppe- ja teadusasutustes jm.

Pulber
Tahke ravimvorm, peenestatud tahke aine.
Ravi kestus

Aeg ravi alustamisest kuni selle katkestamiseni, sõltumata manustatud annuse vastavusest ettenähtule.

Raviaine
Aine, millel on organismis farmakoloogiline aktiivsus.
Ravijärgimus

Ravijärgimus näitab, kui palju patsiendi käitumine (nt ravimite kasutamine, soovitatud dieedi järgimine, muutused elustiilis) langeb kokku meditsiinilisel või tervisenõustamisel soovitatuga.

Ravim
Aine või ainete kombinatsioon, mis on mõeldud haiguse või haigussümptomi vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks inimesel või loomal, inimese või looma elutalitluse taastamiseks või muutmiseks farmakoloogilise, immunoloogilise või metaboolse toime kaudu. Veidi lihtsamalt öeldes on ravim aine haiguse ravimiseks, diagnoosimiseks, ennetamiseks nii inimesel kui loomal, mis avaldab oma toimet kindla mehhanismi kaudu.
Ravimi koostoime

Kahe või enama ravimi koos kasutamisel tekkiv ravimi toime muutus organismis. Koostoime tagajärjel võib ravimi toime tugevneda, nõrgeneda või ilmneda täiesti uus toime.

Ravimi kõrvaltoime

Ravimi kahjulik ja soovimatu toime, mis võib tekkida nii ravimi kasutamisel, ravivea tõttu või ravimiga töökeskkonnas kokkupuutumisel. Veterinaarravimi kõrvaltoimeks loetakse ka kõrvaltoimet, mis avaldub inimesel pärast kokkupuudet veterinaarravimiga, sh jääkidega  loomsetes toiduainetes.

Ravimi omaduste kokkuvõte

Tervishoiutöötajale mõeldud mittekaubanduslik teave ravimi kohta.

Ravimi ratsionaalne kasutamine

Ravimi ratsionaalsel kasutamisel lähtutakse patsiendi haigusest, talle sobivast ravimiannusest ja ette nähtud ravikuuri pikkusest ning võimaliku madalaima hinnaga ravimist.

Ravimiamet

Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab ravimite alast järelevalvet.

Ravimite hulgimüük

Ravimite sissevedu, hankimine, ladustamine, säilitamine, transport ja väljavedu eesmärgiga ravimeid hulgi müüa.

Ravimite kaugmüük

Ravimite jaemüük interneti vahendusel.

Ravimiteave

(ka ravimiinfo) Info ravimi ja selle kasutamise kohta.

Ravimvorm
Vorm või kuju, mis aitab raviaine toimekohale organismis viia.
Ravipreparaat
Pakendatud ja kindla kaubanimega ravim.
Reoloogilised omadused
Voolavus, plastilisus, elastsus omadused, on ainete tunnused, mis põhjustavad uuritavate objektide erineva ärakasutamise võimaluse.
Retseptiravimid

Apteegist retsepti alusel väljastatavad ravimid.

Retseptorrakud
Raku sees või pinnal olevad valgud või valgumolekulide kooslused, mis seovad ligande ja talitlevad signaaliülekandjatena.
Salv

Pooltahke ravimvorm.

Seeriaviisiline ravim

Ühe valmistamisprotsessi käigus samadel tingimustel valmistatud kindel kogus ravimit.

Sprei
Spetsiaalses spreipakendis olev vedel ravimvorm, mida väljutatakse anumast pihustamise teel.
Standardterminind
Terminid, mis aitavad kirjeldada ravimi, ravimvormi, manustamisviisi ja pakendeid. Euroopa farmakopöa juures tegutsev terminoloogiakomisjon kinnitab kõik kasutatavad terminid Euroopas.
Suspensioon

Vedel ravimvorm, lahustumatutest raviaine osakestest ja lahustist koosnev dispersne süsteem (Suspensioon on dispersne süsteem, kus tahked osakesed on dispergeeritud vedelas või pooltahkes pidevas faasis ja milles tahked osakesed on praktiliselt lahustumatud).

Süsteravim
Süstitav ravim, süstimise teel organismi viidav ravim.
Terapeutiline ekvivalentsus
Kaks ravimit annavad pärast manustamist organismis samasuguse toime (kaks ravimit on bioloogiliselt ekvivalentsed ja sisaldavad tunnustatud abiaineid, mis ei mõjusta preparaatide efektiivsust ja ohutust ning vastavad nende tootjate poolt deklareeritud kvaliteedile).
Toimeainepõhine retsept

Ravimiretsepti väljakirjutamine ravimi toimeaine nimega juhul, kui ei ole meditsiinilist põhjust eelistada kindla tootenimega ravimit.

Valmisravim

Tööstuslikult toodetud ravim.

Vereplasma maksimaalne kontsentratsioon

(Cmax) Suurim raviaine kogus veres.

Veterinaarapteek

Apteek, kus väljastatakse ainult veterinaarravimeid ja antakse nõu loomaomanikule nende kasutamise kohta.

Kvaliteedimärk 2020