3.3. Mis näitab ravimite kvaliteeti?

Ravimpreparaadi kvaliteet ja toime sõltuvad nii raviaine omadustest, ravimvormist kui ka valmistamistehnoloogiast.

Kõik ravimpreparaadid peavad vastama kindlatele kvaliteedikriteeriumitele, selleks on välja töötatud nii hea laboratoorse praktika (GLP), kui hea tootmise praktika juhendid (GMP) ning farmakopöad, ja kõik tootjad peavad ka neid juhiseid oma ravimpreparaatide väljatöötamisel järgima. Tootjad peavad ravimite valmistamisel kasutama head tootmistava ning lisaks kindlustama ravimite korrektse pakendamise ning märgistamise. Nüüdseks peab olema võimalik märgistamise alusel iga üksikut ravimipakendit ning isegi tabletti nn tuvastada. See nõuab tootjalt põhjalikku meetodite väljatöötamist ning valideerimist. Ravimpreparaadi kvaliteet ja toime sõltuvad nii raviaine omadustest, ravimvormist kui ka valmistamistehnoloogiast. Selleks, et üldse sobivat ravimvormi disainida ja valmistada, on vaja teada olulisi tahke aine omadusi ehk raviaine tahkete vormide füsikokeemilisi omadusi. Seda just sellepärast, et need omadused võivad oluliselt mõjutada raviaine/abiainete tehnoloogilist käitumist (nt raviaine osakeste suurus ja kuju mõjutab voolavust) ja biofarmatseutilisi omadusi nii valmis ravimpreparaadis kui ka pärast manustamist inimorganismis. Samuti on neid vaja teada, et oleks võimalik tagada ravimpreparaatide stabiilsus säilitamise ajal.

Ravimvormide ja ravimpreparaatide väljatöötamisel on vaja arvestada nii raviaine, kui ka ravimvormis kasutatavate abiainete/sobivate aluste füsikokeemiliste ja biofarmatseutiliste omadustega ja nende võimalike muudatustega. Seepärast viiakse läbi vajalikud preformulatsiooniuuringud (uuringud raviainega enne ravimvormi disaini ja valmistamist), ravimvormi disaini ja valmistamise uuringud pilootkatsete, tootmise ja säilitamise ajal. Kindlaks on määratud nii Euroopa Ravimiameti (EMA) poolt väljaantud juhendites, kui farmakopöades ka täpsed kvaliteeditestid erinevatele ravimvormidele. Mis testid on vaja läbi viia ja mida peab välja selgitama, et teada saada ravimvormi /ravimpreparaadi omaduste kohta? Sellised kvaliteeditestid peavad andma infot nt ravimvormide stabiilsuse, reoloogiliste omaduste, faasi muutuste, osakesed suuruse muutuste (eriti suspensioonid, emulsioonid), pH, ja saastumise kohta.

Ravimite tootjatele on välja töötatud juhendid, mille järgi iga uue ravimi turule tulemiseks, peab koostama täpsed kokkuvõtted, kuidas ravimpreparaat, seejuures ka ravimvorm on disainitud. Samuti on vaja põhjendada ravimis olevate komponentide valikut (nt. raviaine omadused, abiained, pakendi valik ja sulgemise süsteem, olulised manustamisvahendid), valmistamiseprotsesse ja kui sobiv, siis lisada teadmisi, mis on kogutud sarnaste ravimite disainil ja valmistamisel. Kasutatavate abiainete kogused peavad olema põhjendatud kasutades väljatöötamisel kogutud teadmisi/kogemusi. Kokkuvõte kõigist ravimvormidest, mida kasutati kliinilise ohutuse ja efektiivsuse, biosaadavuse/bioekvivalentsus uuringute läbiviimisel. Seejuure ongi väga oluline, et ravimvormide väljatöötamisel on vaja uurida raviaine nii keemilisi, füüsikalisi, kui bioloogilisi omadusi. Samuti on vaja teada abiainete kindlaid rolle, miks nad üldse ravimvormi lisatakse, ning milliseid on vaja ühel või teisel juhul kasutada.

Ravimpreparaatide kvaliteet on see, mis tagab, et ravimpreparaadil oleks oodatav toime ning efektiivsus, ning et ta oleks kasutamisel ohutu.

On oluline aru saada, et farmaatsias ravimite väljatöötamisel on kesksel kohal ravimpreparaatide kvaliteet. Seejuures ravimpreparaatide kvaliteet on see, mis tagab, et ravimpreparaadil oleks oodatav toime ning efektiivsus, ning et ta oleks kasutamisel ohutu. Ravimpreparaatide toime ja efektiivsuse määravad ära nii raviaine enda sisemised omadused, kui ka ravimvormis kasutatavad abiained ning valmistamise meetodid. Seejuures nii füsikokeemilised omadused (molekuli suurus, vesilahustuvus, lipofiilsus jt), kui ka biofarmatseutilised omadused (lahustumiskiirus, stabiilsus) vajavad põhjalikku uurimist, et teha järeldusi ravimpreparaadi kvaliteedi kohta. Nagu juba mainitud, siis kui ravimvorm või manustamisviis muutuvad, võivad muutuda ka raviaine oodatav toime saabumise aeg, kui ka kogu biosaadavus. Ravimvormil ja manustamisviisil on suur olulisus ravimpreparaadi toimes. Ravimi toime sõltub suuresti sellest, kuidas raviaine vabaneb ravimvormist ja kuidas see organismis jaotub. Samuti võib see mõjutada ka kaasnevate kõrvaltoimete esinemist. Seega ravimpreparaadi biofarmatseutilise kvaliteedi uurimine on oluline ka kliinilise efektiivsuse ja ohutuse tagamiseks. Ka kliinilised uuringud muidugi on vaja läbi viia lähtudes headest kliinilise uuringu tavadest (GCP).

Kvaliteedimärk 2020