3.7. Kasutatud allikad

 1. Ameerika Ühendriikide Toidu ja Ravimiamet, Geneerilised ravimpreparaadid (Generic Drugs), https://www.fda.gov/drugs/buying-using-medicine-safely/generic-drugs (04.09.19)
 2. Euroopa Direktiiv 2001/83/EÜ, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083 (05.09.19)
 3. Euroopa Ravimiamet, geneerilised ravimpreparaadid (Generic and hybrid medicines), https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/generic-hybrid-medicines (04.09.19)
 4. Euroopa Ravimiamet, Head tootmistavad (Good Manufacturing Practice). https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/compliance/good-manufacturing-practice
 5. Euroopa Ravimiamet, Head kliiniliste uuringute tavad (Good Clinical Practice). https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/compliance/good-clinical-practice
 6. Euroopa Ravimiamet, Head laboritavad (Good Laboratory Practice). https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/compliance/good-laboratory-practice-compliance
 7. Farmaatsiaterminoloogia andmebaas, http://www.ravimiamet.ee/pharmacy_terminology (05.09.19)
 8. Hilfiker. R. (2006). Polymorphism in Pharmaceutical Industry, Wiley-VCH; 1 edition.
 9. Hinrikus, T.; Kogermann, K.; Laius, O.; Leito, S.; Raal, A.; Soosaar, A.; Teppor, T.; Volmer, D. (2017). Farmaatsiaterminite lühendid, Eesti Arst 96(6):357–363.
 10. Hinrikus, T.; Kogermann, K.; Laius, O.; Leito, S.; Raal, A.; Soosaar, A.; Teppor, T.; Volmer, D. (2019) Farmaatsiaterminoloogia 2 väljaanne.
 11. Maailma tervishoiuorganisatsioon, INN, https://www.who.int/medicines/services/inn/innquidance/en/ (04.09.19)
 12. Kogermann, K. (2019). https://heureka.postimees.ee/6760635/karin-kogermann-iga-ravim-on-murk-koik-oleneb-annusest-ja-oigest-kasutamisest (05.09.19)
 13. Kogermann, K. (2016). Originaalravimid ja geneerilised ravimid. Täienduskonverents Kliinik 2016 (1.-3.02.2016). https://www.uttv.ee/naita?id=23434&keel=eng (05.09.19)
 14. Kogermann, K. (2018). Miks ja kuidas tehakse uusi ravimeid? Hambaarst, 60-66.
 15. Paaver, U.; Kogermann, K. (2015) Ravimvormide terminoloogia ja klassifitseerimine, Eesti Arst 94(4):242–245.
 16. Paaver, U.; Kogermann, K. (2016). Ravimvormide klassifikatsioon: tabletid (I), Eesti Arst 95(7):479–484.
 17. Ravimiseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/104052016004, (04.09.19)
 18. Ravimiamet, Kliiniliste uuringute head tavad juhtnöörid https://www.ravimiamet.ee/kliinilised-uuringud-1 (05.09.19)
 19. Sotsiaalministri määrus nr 28 “Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord”, https://www.riigiteataja.ee/akt/889251 (04.09.19)
 20. Sotsiaalministri määruse nr 28 “Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord” muutmine, https://www.riigiteataja.ee/akt/130112010003 (04.09.19)