Aktiivõppemeetodid e-õppes

3. Iseseisvat õppimist toetavad meetodid

iseseisev_oppimine.pngMari Karm

Uue õppimise etapis tutuvub õppija uue teabega teksti lugemise, materjali kuulamise või vaatamise või millegi kogemise teel.

Uue õppimist toetavate õppemeetodite eesmärgiks on aidata kaasa õpitava tähenduse mõistmisele. Samuti on oluline toetada uute teadmiste lõimimist olemasolevasse teadmiste süsteemi.

Uut infot suudavad paremini mõista need õppijad, kes oskavad oma õppimis- ja mõistmisprotsessi teadlikult jälgida: esitada küsimusi, pöörduda tagasi segaseks jäänud koha juurde, kontrollida sõnade tähendust ja mõistete definitsioone, meenutada varemõpitud kontseptsioone jms. Uue materjali mõistmise hõlbustamiseks saab õpetaja erinevate ülesannete kaudu neid protsesse toetada. 

Uued teadmised muutuvad omaseks, kui neid konkretiseerida näidetega ja seostada eelnevate teadmistega. Seoste loomine toimub, kui uusi teadmisi hakatakse kasutama probleemide lahendamisel. Lahendada tuleks erinevaid ülesandeid, kasutades teadmisi eri kontekstides.

[Näited]