Aktiivõppemeetodid e-õppes

Rühmatöö eesmärgid

Üks olulisemad tingimusi rühmatöö õnnestumiseks on selguse nõue – miks tehakse just rühmatööd, mida selle rühmatöö kaudu tahetakse saavutada ja mida ära õppida.

Rühmatööl võivad olla erinevad eesmärgid ning iga eesmärgi saavutamiseks tuleks valida kõige sobivam rühmatöö meetod (strateegia):

 • uue materjali esitamine, uue info omandamine (seminar, mosaiik);
 • analüüsioskuste kujunemise toetamine (väitlused, juhtumite analüüs, simulatsioonid); sotsiaalsete oskuste kujundamine, koostöö edendamine, demokraatlike harjumuste kujundamine/demokraatia õppimine (rühmaarutelud, lumepalli veeretamine, diskussioonid, akvaarium, 5-minutine lavastus);
 • erinevate arusaamade, seisukohtade ja hoiakute väljatoomine ning tunnustamine, oma kogemuse paigutamine teadmisesse (akadeemiline vaidlus, rollimängud, intervjuu, ridade moodustamine);
 • uute ideede genereerimine, probleemilahenduse oskused (ajurünnak, juhtumite analüüs, avatud ruumi meetod);
 • võimaluste loomine õppijatele iseennast tundma õppida (iseseisvuse tunnetamine, oma tugevuste ja nõrkuste tundmaõppimine).

Rühmatöö puhul on positiivne, et:

 • suurem vastustus kandub õppijatele;
 • paraneb töö kvaliteet (ühislooming);
 • suhtlemine aktiveerub (loob õpikogukonna);
 • suureneb üksteise toetamine ja õpetamine;
 • arenevad rühmatööoskused;
 • osaliselt väheneb õpetaja töökoormus.