Aktiivõppemeetodid e-õppes

1. Õppemeetodid

meetodid_banner.jpgMari Karm

Õppemeetod on õpetava ja õppiva poole ühistegevuse viis, mida kasutatakse õppe-eesmärkide saavutamiseks. Õppemeetod hõlmab õpetaja tööviisi – õpetamismeetod – ning õppija tööviisi – õpimeetod. Juhtiv pool on õpetaja, kes valib tööviisi (õppemeetodi), mille abil ta esitab õppematerjali (aine) ja juhib õppija tööviisi (õpimeetod). 

Meetodite teadlikul valikul tuleks arvestada õppeprotsessi eesmärke, õpiväljundeid, aine ja õppijate eripära, õppijate kogemusi meetodite kasutamisel, õpikeskkonna tingimusi, õpetaja enda oskusi ja kogemusi meetodite kasutamisel jne. Tegelikult peegeldab meetodite valik üsna palju õpetaja arusaamu õppimisest, tema enda ja õppijate rollist õppeprotsessis. Käsitledes meetodite kasutamist täiskasvanute koolitamisel osutab Peter Jarvis meetodi valikule kui olulisele faktorile, mis on seotud “mitte ainult õpitava aine sisu, vaid ka õpetaja filosoofiaga” (Jarvis 1998: 230).

Huvitavaid näidisülesandeid õpilugudena leiate aadressilt http://oppevara.hitsa.ee/opilood/