Aktiivõppemeetodid e-õppes

Rühmatöö planeerimine ja ettevalmistamine

Rühmatöö eeldab õpetajalt üsna palju tööd nii ettevalmistuse kui läbiviimise etapis. Õpetaja koostab ülesande, valib rühmatööks sobivad tehnilised vahendid või suunab õppijaid nende leidmisele, ta koostab kriteeriumid rühmatöös osalemiseks ja hindamiseks ning jälgib, suunab, annab tagasisidet rühmatöö ajal ja järel. 

Soovitused õpetajale:

 • Sõnastage ülesanne võimalikult täpselt.
 • Mõelge: Miks kasutada just rühmatööd?
 • Ärge jätke rühmi omapäi – suunake, juhtige ja julgustage neid.
 • Laske õppijaid valida (rühma, ülesannet) – see suurendab nende vastutust.
 • Andke õppijatele tagasisidet nii rühmatöö käigus kui järel.

Rühmatööks tuleb ette valmistada mitmeid materjale:

 • juhised rühmadesse jaotumiseks;
 • tehniliste vahendi(te) kasutamise juhised;
 • sisulised juhised (ülesande eesmärgid – mida õppija peaks õppima selle käigus, ülesande kirjeldus);
 • rühmatöö vormistamise ja esitamise juhised;
 • hindamise kriteeriumid ja osalemise nõuded (sh tööks planeeritud aeg).

Rühmadesse jagamine võib toimuda mitmel moel. Üldiselt peetakse optimaalseks rühma suuruseks 3-6 inimest. Võimaluse korral võiks lasta õppijatel ise rühma valida: kas teiste rühmaliikmete järgi, ülesande järgi (kui rühmiti on erinevad ülesanded). Loomulikult võib ka õppejõud õppijad rühmadesse jagada. Õpikeskkonnas Moodle saab õppijatest rühmad automaatselt luua või lasta õppijatel ise sobivasse rühma registreeruda. Võib teha ka vikilehe, kus iga õppija oma nime rühmanime juurde kirjutab.

Eelnevalt tuleb läbi mõelda ka rühmatöö korraldus:

 • iga rühmaliige teeb töö eraldi, ja seejärel pannakse kõigi rühmaliikmete tööd kokku ning esitatakse ühiselt;
 • terve rühm toimetab ühiselt sama faili;
 • õppijatele võib jagada (või jagavad nad ise) erinevad rollid – erinevad ülesanded (näiteks üks modereerib, teine otsib materjale, kolmas kirjutab jne).

Rühmaliikmete aktiivsuse ning loomingu mugavaks hindamiseks võib lasta õppijate nimed lõikude juurde kirjutada või töö lõpus paluda neil endil üksteise osalust analüüsida ja hinnata.

Näited rühmatöö korraldamiseks:

 • Kasutatakse rühma privaatset foorumit, kuhu rühmaliikmed postitavad oma mõtteid probleemi kohta. Keegi rühmaliikmetest teeb lõpus postitustest kokkuvõtte ja esitab selle rühma nimel.
 • Rühmaliikmed kirjutavad igaüks rühmatöö vahendi abil ühisesse faili oma mõtteid. Lõpus teeb keegi rühmaliikmetest kõigi arvamustest kokkuvõtte, märkides arvamuste ja kommentaaride järel sulgudesse, kes selle osa autor oli.

Moodle’is saab rühmatööks kasutada järgmisi tegevusi:

 • foorum – loote foorumi (asünkroonseks suhtlemiseks, rühmatöö esitamiseks) ja määrate sellele sobiva rühmarežiimi;
 • viki – loote viki ja määrate sellele sobiva rühmarežiimi (iga rühma liige saab toimetada vaid enda rühma vikit);
 • jututuba – sünkroonseks suhtlemiseks;
 • mõistekaart – igale rühmale tuleb luua eraldi mõistekaart (ei pruugi igas Moodle’is olla).

Lisaks sellele saate kasutada erinevaid veebipõhiseid ühiskirjutamisvahendeid (nt Google Docs (http://docs.google.com/), Wikispaces (http://www.wikispaces.com/), WriteURL (http://www.writeurl.com/), Bubbl (http://bubbl.us/) jne) ja suhtlusvahendeid (Skype, appear.in – https://appear.in/ videokonverentsi jaoks).