Aktiivõppemeetodid e-õppes

Videoloeng

Uue materjali esitamise üheks võimaluseks on videoloengud. Videoloengu kaudu saab õpetaja edastada kõige uuemat informatsiooni, tekitada vaimustust oma valdkonna vastu, anda materjalist ülevaate ning rõhutada olulist. Samas peab loengu puhul silmas pidama, et õppijad suudavad loengut tähelepanelikult jälgida maksimaalselt 15-20 minutit, sageli vaid 10 minutit ning et nad unustavad 24 tunni jooksul enamiku loengul kuuldud infost, kui neil pole vaja kuuldud teadmisi kasutada.

Sellest tulenevalt on väga oluline läbi mõelda, kuidas hoida õppija tähelepanu videoloengu kuulamisel ning kuidas suunata teda õpitavaid teadmisi võimalikult kohe rakendama. Seetõttu tuleks klassikalisele loengule eelistada suhtluspõhise loengu vormi. Suhtluspõhise loengu puhul suunatakse õppijaid erinevate ülesannete abil mõtlema, süvenema ja õpitavale tähendust andma kohe loengu käigus. Ülesannete eesmärgiks võib olla eelteadmiste esiletoomine, huvi äratamine, vahekokkuvõtete tegemine, õpitule isikliku tähenduse andmine või rakendusvõimaluste leidmine.

Mõned näited võimalikest ülesannetest:

  • Lühitestid – loengu jooksul peavad õppijad vastama lühikestele testidele kuuldud loenguosa kohta. Vastuseid kontrollivad õppijad ise või teeb seda arvuti.
  • Enne ja pärast – õppijad hindavad teatud väiteid loengu alguses ja samu väiteid loengu lõpus. Oma hinnanguid väidete õigsusele kontrollivad õppijad ise.
  • Lühikirjutamised – loengu jooksul esitatakse õppijatele küsimusi, millele nad peavad kirjalikult e-keskkonnas vastama.
  • Kokkuvõtte sõnastamine – loengu lõpuks koostavad õppijad lühikokkuvõtte kuuldud teema kohta.
  • Materjali täiendamine – õppijad peavad kuuldud materjali põhjal täiendama e-keskkonnas olevat kirjalikku materjali (näiteks vikis).
  • Küsimuste koostamine (kirjalikult) loengu kohta (küsimused õpetajale, küsimused kaasõppijatele). Küsimused võivad olla adresseeritud õpetajale – õppija toob välja, mis talle jäi arusaamatuks, millised osad vajaksid täiendavat selgitust. Küsimused võib esitada foorumisse. Samuti võivad küsimused olla suunatud kaasõppijatele (arutelu käivitamiseks).

Video vaatamise saab muuta aktiivsemaks programmi PlayPosit (https://www.playposit.com/learn/k12) või H5P interaktiivse video (olemas ka Moodle’is) abil.