Aktiivõppemeetodid e-õppes

Kokkuvõtete kirjutamine

Õppijatel palutakse kirjutada oma sõnadega kokkuvõte loetud materjali või kuulatud loengu põhjal. Ülesande eripära on, et väga täpselt määratletakse kokkuvõtte pikkus – näiteks 250 sõna või 25 sõna (üks lause). See suunab õppijaid otsima peamist ideed ja mõtet ning sõnastama selle väga täpselt.

Kuna kokkuvõttes peavad õppijad väljendama peamist mõtet oma sõnadega, siis peegeldab kirjutatud kokkuvõte, mil viisil on õppijad õpitavast aru saanud.

Individuaalsele kokkuvõtte kirjutamisele võib järgneda paaristöö, mille käigus õppijad võrdlevad kokkuvõtteid paarilisega ning kirjutavad ühise viimistletud kokkuvõtte. 

Kokkuvõtted võib esitada õpetajale õpikeskkonna foorumi või ülesandevahendi vahendusel või luua hoopis vikis. Vikis on mugav korraldada ka ühise kokkuvõtte loomist paaristööna.