Kasutatud allikad

  • Jarvis, P. (1998). Täiskasvanuharidus & pidevõpe. Teooria ja praktika. Tallinn: SE & JS.
  • Lindgren, H.C., Suter, W. N. (1994). Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas. Tartu: Tartu Ülikool.
  • Õppimist ja arengut toetav hindamine koolikeskkonnas.  http://hindaminekoolikeskkonnas.weebly.com/index.html