Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Setomaale 1937-1938: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitööd

Riikliku Loodusmuuseumi arhiiv

Pärast 1937. ja 1938. aasta välitöid anti Setomaal kogutud esemed ja tehtud fotod üle Inimese Muuseumile, mille arhiivides säilis  ka ekspeditsioonidega seonduv haldusdokumentatsioon. 21. sajandi alguskümnendil Prantsusmaal aset leidnud muuseumireformi käigus jaotati Riikliku Loodusmuuseumi allüksuseks oleva Inimese Muuseumi kogud laiali. Loodusmuuseumi haldusesse jäid vaid paberkandjal arhiivimaterjalid, mis anti üle muuseumi keskraamatukokku. Tegelikkuses jäid mõningad fotod Quai Branly muuseumile siiski üle andmata ja need on esitatud loodusmuuseumi materjalide vastavas alamkaustas. Omaette kogum materjale, mis andsid tõuke käesoleva väljaande koostamiseks, sh Zurovi aruanded, avastati Inimese Muuseumist juhuslikult 2000. aastate alguses. Nüüdseks on ka need antud üle arhiivi ja saanud omale arhiiviviited.

Prantsusmaa Riiklikus Loodusmuuseumis olevate allikmaterjalidest ja nende arhiiviviidetest annab ülevaate lehe  manuses olev fail “Loodusmuuseumi arhiivimaterjalide viited” . Käesoleva veebilehe vasakmenüü liigendus ei  ole nimetatud failis oleva liigendusega täpses vastavuses. Et hõlbustada allikmaterjali kasutamist eesti lugeja seisukohast, on sisu mõnevõrra ümber struktureeritud. Peamine muutus on, et administratiivdokumentide ja kirjavahetuse kaustas on omaette alakausta koondatud Eesti ametiasutustega peetud suhtlust kajastavad materjalid. Sellesse kausta on toodud vastavaid materjale ka teistest kaustadest. Failinimedes kajastuvat numeratsiooni ei ole aga muudetud – see on jätkuvalt vastavuses   failis “Loodusmuuseumi arhiivimaterjalide viited” leiduvaga.

© Materjalid on kaitstud autorioigusega ja neid võib levitada ja avaldada vaid Prantsusmaa Riikliku Loodusmuuseumi loal.