Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Setomaale 1937-1938: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitööd

Avaleht

raamatu_kaanepilt.png

Aastatel 1937 ja 1938 toimusid Setomaal Inimese Muuseumi arheoloogilised ja etnoloogilised välitööd, mida tegid kaks vene emigranti – idee algataja kirjanik Leonid Zurov ning Tartus elanud ja õppinud Boris Vilde.

Neist välitöödest Prantsusmaal säilinud materjalide põhjal ilmus 2017. aasta lõpul raamat “Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse: Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937 ja 1938)” (2017). Projekti algataja ja üldjuht oli Tatiana Benfoughal (Inimese Muuseum, Pariis), kaastoimetajad Olga Fišman (Venemaa Etnograafiamuuseum, Peterburi) ja Heiki Valk (Tartu Ülikool), toimetustöö peakoordinaator oli Philippe Mennecier (Inimese Muuseum).

Raamat, mis hõlmab allikapublikatsioone ja neid kommenteerivaid teadusartikleid tänapäevastelt uurijatelt, on koostatud kolmes erikeelses, kuid identse sisuga versioonis – prantsuse, eesti ja vene keeles.

Käesolevas, raamatu juurde kuuluvas võrguteavikus avaldatakse kõik nende uurimisretkedega seonduvad Prantsusmaal säilinud allikmaterjalid. Nii setode kui ka Petserimaa venelaste 1930. aastate lõpu kultuuri kajastavate materjalide seas väärivad erilist märkimist kaks Zurovi pikemat aruannet – ülevaade Setomaal tehtud välitöödest ja nende taustast ning Setomaa looduslikest pühapaikadest.

Raamatus endas leiduvad lisaks Zurovi ja Vilde aruannete tõlgetele saateartiklid Eesti, Venemaa ja Prantsusmaa teadlas-telt Setomaa arheoloogia, etnoloogia, rahvausundi, keele ja kohanimede, samuti välitööde tagamaade kohta. Raamat, millest on samasisulised versioonid ka vene ja prantsuse keeles, on valminud Inimese Muuseumi, Tartu Ülikooli, Venemaa Etnograafiamuuseumi ja Seto Instituudi koostöös. Eri maade uurijate kohati erinevad, kuid üksteist täiendavad lähenemised aitavad paigutada Leonid Zurovi ja Boris Vilde kogutud materjalid tänapäevasesse laiemasse teaduslikku konteksti.

Käesoleval veebilehel avaldatud arhiivimaterjalide kohta annavad ülevaate vasakmenüü ja Prantsusmaa Riiklikus Loodusmuuseumis oleva ainese kohta ka vastavas alajaotuses failina manustatud sisuregister.

Eesti lugejale pakuvad tõenäoliselt kõige enam huvi  Setomaa välitöödega seonduvad fotod, millest raamatus on avaldatud vaid osa. Enamik neist asub Quai Branly muuseumis, väiksem osa aga Riiklikus Loodusmuuseumis.

Setomaalt kogutud, praegu Marseille’s Euroopa ja Vahemere Tsivilisastsioonide Muuseumis asuvaid esemeid tutvustavad nende fotod (vt vasakmenüü vastav jaotus) ja kirjelduskaardid (alajaotus Riikliku Loodusmuuseumi arhiivis), mille masinkirjalised versioonid on tõlgitud eesti keelde. Kirjelduskaartide sisust annab ülevaate ka nende eestikeelne koondregister.

Ekspeditsioonidega seonduvad arhiivimaterjalid  hõlmavad Vilde ja Zurovi prantsus- ja venekeelseid välitööaruandeid, väheseid paberkandjal välitöömaterjale, Zurovi ja Vilde loetud kirjanduse konspekte, ekspeditsioonidega seotud administratiivkirjavahetust, lähetuskorraldusi ja muid taustmaterjale.

Riikliku Loodusmuuseumi arhiivimaterjalide omaette alamkaustas on esitatud kirjavahetus Eesti ametiasutustega ning ülevaade Eesti Rahva Muuseumi poolt Inimese Muuseumile vahetuseks saadetud esemetest. Fail vahetatud esemete piltidega on loodusmuuseumis olevate fotode kaustas.

Vasakmenüüs on materjal esitatud neid haldavate asutuste kaupa.

Eurooma ja Vahemere Tsivilisatsioonide muuseum – Setomaalt kogutud esemete fotod.

Prantsusmaa Riiklik Loodusmuuseum – igasugused paberkandjal arhiivimaterjalid, sealhulgas esemete kirjelduskaardid koos eestikeelsete tõlgetega; ligikaudu kolmkümmend fotopositiivi.

Quai Branly Muuseum  – enamik fotosid ja negatiive.

Heiki Valk