Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

Kasutatud allikad

Autor.ee. (s.a). http://www.autor.ee/

Autoriõiguse seadus. (1992). RT I 1992, 49, 615. https://www.riigiteataja.ee/akt/116062017008

Creative Commons. (s.a). https://creativecommons.org/ 

de Fombelle, AC. (2016). Publishing public domain books: yes you can! https://www.streetlib.com/2016/08/11/publishing-public-domain-books/

European Comission. (2015). Films in schools study. https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/schools-europe-are-not-using-films-and-audiovisual-material-full-concluded-eu-study

Hanson, M., Kuningas, M., Muuk-Adrat, T.,  Pohlak, R., Urmet, A. (2015). Intellektuaalomandi õppematerjal http://www.eitk.ee/public/dokumendid/valjaanded/EITK_opik.pdf

Kalvi, A. (2009) Autoriõiguse alused rakenduskõrgkoolile http://primus.archimedes.ee/system/files/strat/Autorioigus_%20Paide%209.02.2009.pdf

Kelli, A. (2011). Üliõpilasele ja õppejõule autoriõigustest http://etu.ut.ee/sugis-2011/autorioigustest/

Kimmel, R. (2016). Muusika autoriõigused YouTubes http://videoturundus.ee/muusika-autorioigused-youtubes/

P. Mõtsküla, P. (2013). https://youtu.be/VgcegYu6oKc

Põldoja, H. (2016). Õppematerjalide autoriõigus. https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/ 

Scott Gilligan, T. (s.a). MTNA Copyright Guidelines for Music Teachers. http://www.mtnafoundation.net/member-resources/copyright-information/copyright-faqs/

Žmenja, M. (2011). Kuidas kasutada pildipanku legaalselt. https://www.okia.ee/blog/2011/03/kuidas-kasutada-pildipanku-legaalselt/

Vasamäe, E. (2006). Fonogrammitootja õigused infoühiskonnas. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/1024/vasamae.pdf;jsessionid=F176950303D00BF6159813AA69F9D3C2?sequence=5

World Intellectual Property Organization. (s.a). Managing Intellectual Property in the Book Publishing Industry. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/868/wipo_pub_868.pdf