Muud projektiga seotud analüüsid

2020


“Eesti keele kui teise keele õppematerjalide koostamise ja hindamise juhend” teemakokkuvõte 12.2020

Eesti keele kui teise keele õppematerjalide koostamise ja hindamise juhend


“Mitmeperspektiivse ajalooõppe juhend” 12.2020


“Eesti keele kui teise keele infokogu” 12.2020


Käsiraamat “Mitmekeelne erivajadusega õpilane koolis” 2020


“Täiskasvanud uussisserändajate eesti keele õpitee mudel REDEL” 12.2020


“Kogukonnad, lõimumine ja hargmaisus; konflikt ja radikaliseerumine: uuringute põhitulemused ja soovitused riigi ja KOVi tasandil“ 12.2020 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte


“Koolikogukonna tugi uussisserändajatele: soovitused koolidele“ 12.2020 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte


“Rände tulu-kulu mudeli tutvustus” 11.2020


“Mitmeperspektiivne ja kultuuritundlik ajalooõpetus Eesti koolides” 12.2020 RITA-ränne projekti uuringu kokkuvõte


“Mitmekultuurilisuse poliitika Rootsi ja Norra haridussüsteemis” 12.2020 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte


“Äärmuslik vägivald ja radikaliseerumine koolis – 10 vastust, mida õpetaja peab teadma” 11.2020 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte


“Etnilise konflikti riski analüüs” 05.2020 RITA-ränne projekti toimetis


“Hoiakud rände ja migrantide suhtes eestikeelsetes sotsiaalmeediapostitustes” 04.2020 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte


“Kuidas koguda ja analüüsida Facebooki postitusi. Online kogukondade hoiakute kaardistamise juhend” 04.2020 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte


2019

“Mitmekeelne ja mitmekultuuriline kool: näiteid rahvusvahelistest praktikatest Euroopas” 06.2019 RITA-ränne teemakokkuvõte


“Euroopa kool – näide kultuuriliselt ja keeleliselt mitmekesisest koolist” 06.2019 RITA-ränne teemakokkuvõte


“Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli eripedagoogika õppekavade analüüs” 02.2019 RITA-ränne teemakokkuvõte


“Kultuuritundlikku õpetamist toetav materjal õpetajale” 2019


2018

“Eesti keele kui teise keele tundide ja eestikeelsete ainetundideõppemetoodika üldhariduskoolis” 12.2018 RITA-ränne teemakokkuvõte


“Üle-Eestiliste lõimumise projektide kaardistus lähtuvalt kogukondlike ja sotsiaalsete suhete kujundamise potsentsiaalist” 12.2018


“Noorsootöö võimalused kogukondade lõimumisel sisserände taustaga inimeste toetamiseks” 12.2018


“(Im)mobiilsete elanikerühmade sotsiaalmeediakasutus ja identiteet” 12.2018 RITA-ränne projekti uuringu ülevaade


“Online kogukondade roll rändemustrite kujunemisel” 12.2018 RITA-ränne projekti kirjandusülevaate kokkuvõte (7 lk)


“Online kogukondade roll rändemustrite kujunemisel” 12.2018 RITA-ränne projekti kirjandusülevaade (19 lk)


“Austraalia, USA ja Kanada rändepoliitikad” 12.2018 RITA-ränne projekti teemaülevaade


“Polariseerumise ja radikaliseerumise ennetamine – kohaliku omavalitsuse koostöö kogukondadega ja kooliga” 12.2018 RITA-ränne projekti kirjandusülevaade


“Kogukondade lõimumine” 07.2018 RITA-ränne projekti teoreetiline kokkuvõte


Allan Puur, Magnus Piirits, Luule Sakkeus, Martin Klesment, Raul Eamets “Hõivatud hõivestsenaariumide ja EIA rahvastikuprognoosi taustal” 06.2018 RITA-ränne projekti uuring


Magnus Piirits, Kristi Anniste, Märt Masso, Kirsti Melesk, Liina Osila, Aleksandr Michelson “Eesti tööturg: hetkeolukord ja tulevikuväljavaated” 06.2018 RITA-ränne projekti uuring