TP 5 Ressursside kogum

Ressursside kogum sisaldab uuringute põhijäreldusi ning soovitusi kogukonnatasandi võimestamiseks ja eri lõimumismustrite toetamisvõimaluste leidmiseks, samuti ka probleemsete sotsiaalsete kontaktide ehk konfliktiohu ja radikaliseerumise märkamiseks ning nendele reageerimiseks. Eraldi tähelepanu on pühendatud koolile ja koolikogukonnale.

Soovitused põhinevad erinevatel originaaluuringutel, olemasolevate andmete teisesel analüüsil, kirjandusülevaadetel (vt detailsemat ülevaadet projekti tegevustest).


Tööpaketi põhitulemused ja soovitused ning tegevuste raport:

Soovitused ja põhijäreldused riigi ja KOVi tasandil
Soovitused koolidele
Tööpaketi tegevuste ülevaadeRITA-ränne projekti tööpaketi 5 ehk kogukondade lõimimise ja sotsiaalsete kontaktide töörühma on panustanud erinevad teadlased peamiselt Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist, aga ka praktikud väljastpoolt ülikooli. Soovituste autorid on Mare Ainsaar, Helina Maasing, Oliver Nahkur, Dagmar Narusson, Ave Roots, Sander Salvet, Marko Uibu, Triin Vihalemm (tähestikulises järjekorras). Uuringutesse ja alusanalüüsidesse panustasid lisaks veel Mai Beilmann, Kelli Ilisson, Jānis Juzefovičs, Merle Linno, Marion Tamberg, Laura Tiitus.