RITA-ränne projekt – muutuvast tööturust ja rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu ja sotsiaalsüsteemis

Eestis nagu kogu Euroopas on tekkinud madalast sündimusest ja sellega seotud rahvaarvu kahanemisest tingitud rändesõltuvus, mis on eriti tuntav tööturul. Sisserändega kaasnevad pikaajalised lõimumisega seotud probleemid. Nende ennetamiseks töötame välja: 

  1. innovaatilise rände punktisüsteemil põhineva ning nii tööturu kui lõimumise probleeme arvestava sisserändepoliitika alused
  2. töötame välja uuendusliku rändekalkulaatori rände lühi- ja pikaajaliste tööturu ja rahvastikuarengu mõjude hindamiseks
  3. rände tulu-kulu mudeli ning
  4. mitmekultuurilise kooli mudeli

ning töövahendid ja sekkumismehhanismid lõimumisega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks koolides ja nendega seotud kogukondades.

 

Projekti kontseptuaalne eesmärk on luua raamistik töövahenditele ja sekkumismehhanismidele, mis aitavad paremini toime tulla nõukogude aja sisserände negatiivsete mõjude ning uussisserändega seotud võimalike sotsiaalsete probleemidega kogukondades ja haridussüsteemis.

Analüütiline eesmärk on selgitada ja prognoosida rändega seotud võimalusi ja väljakutseid demograafiliste ja tööturu muutustega seotud probleemide lahendamiseks kogukondades, tööturul ja haridussüsteemis.

Rakenduslik eesmärk on pakkuda tõenduspõhiseid lahendusi hariduslikele, tööturu, sotsiaalsetele ja kultuurilistele probleemidele praktiliselt kasutatavate mudelite, meetmete ja õppevahendite toel.Koostame rände tulu-kulu mudeli ning töötame välja lõimumise sekkumismehhanismid hariduses, tööturul ja kogukondades ebavõrdsuse vähendamiseks ja ühiskonna sidususe suurendamiseks.

Projektis otsitakse vastuseid kahele põhiküsimusele.

  1. Kuidas leevendada rände abil Eesti tööealiste inimeste arvu vähenemist tulevikus nii, et see vastaks nii tööandjate kui ka riigi huvidele?
  2. Kuidas saavutada sisserännanute võimalikult valutu lõimumine, arvestades ühelt poolt tööandjate vajadusi uute töötajate järele ning teiselt poolt saabujate, haridussüsteemi ja kohalike kogukonda lõimumisvõimekust?

Projekt lähtub kahest põhieeldusest.

  1. Selleks, et Eesti rahvaarv ja tööealine elanikkond püsiks pikaajalises perspektiivis stabiilsena on vaja nii sündimuse kasvu kui ka sisserännet. Eesti arengus on tekkinud rändesõltuvus.
  2. Lõimumise eelduseks on ühtne, eesti keelel põhinev, kuid samas Eesti kultuurilist ja keelelist mitmekesisust väärtustav haridussüsteem. Praegune eesti ja vene keele põhjal eristatud haridusssüsteem süvendab segregatsiooni, mitte ei aita kaasa lõimumisele ja sidusama ühiskonna tekkele.

Projekti edukaks elluviimiseks oleme loonud järgmised toopaketid, mille leiad siit.


Uuringu läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu. Toetussumma 1 500 000 €