Projekti teemakokkuvõtted

2020

“Ühtse Eesti kooli mudeli väljaarendamine Eestis” 12.2020 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte


“Rändearvuti” 05.2020 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 12


2019

Rände-ja lõimumiskava 2035 – visioonidokument 14.10.2019


“Töörännet reguleerivad rändepoliitikad” 02.2019 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 4


“Ühtne Eesti kool – visioon tuleviku Eesti koolist” 02.2019 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 5


“Mitmekultuurilisus: teoreetiline raamistik” 02.2019 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 6


“Mitmikidentiteedi ja ühtekuuluvuse võimalused ja väljakutsed Eestis” 02.2019 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 7


“Soome lõimumispoliitika lähtekohad ja praktikad” 12.2019 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 8


“Eestlased Soomes – lõimumine, sidemed kodumaaga ja hargmaisuse mustrid” – 12.2019 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 9


“Pärast 2000. aastat saabunud sisserändajad Eesti tööturul” – 12.2019 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 10


“Missugused tegurid mõjutavad mitmekeelse hariduse toimimist ning seostuvad edukusega?” – 12.2019 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 11


2018

“Eesti tööjõu prognoos: sisseränne vs hõivemuutus” 05.2018 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 1


“Mitmekultuurilise ühiskonna ja lõimumise kontseptuaalsed alused” 06.2018 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 2


“Eesti-Soome ränne” 09.2018 RITA-ränne projekti teemakokkuvõte nr 3


“Täiskasvanud uussisserändajate eestikeele õppe korraldusest” 12.2018 RITA-ränne projekti kirjanduse ülevaade