Kutseopetaja

Kutseõpetaja mobiilsusaken

 Kutseõpetaja 2019/20 õppekavas on 15 EAP erialamoodul (mobiilsusaken). Selle eesmärgiks on toetada Sinu erialapädevuste arendamist  rahvusvahelises õpi- ja töökeskkonnas. Soovituslik on läbida välismaal õpinguid 15 EAPi mahus, kombineerides erialaõpinguid (9 EAP) kutseõpetaja põhipraktika (6 EAP) või võõrkeele õppega (6 EAP).

ERIALAAINETE (9 EAP, ainekoodiga SHHI.01.023) eesmärgiks on arendada oma erialaseid pädevusi. Näiteks iluteenindajate kutseõpetajana saad valida kõrghariduse tasemel kursusi, mis vastavad Sinu erialale. Ainsaks tingimuseks on see, et seda eriala õpetatakse Sinu valitud välismaa ametikõrgkoolis ja Sul on B2 võõrkeele tase õppetöö keeles (näiteks Haaga-Helias on 40 soome- ja 8 inglise keelset õppekava).

KUTSEÕPETAJA PÕHIPRAKTIKA (6 EAP, ainekoodiga SHHI.01.045) eesmärgiks on omandada kogemused, oskused ja valmisolek töö- ja õpikeskkonna kujundamiseks kutseõpetajana või praktika koordinaatorina ettevõttes. Seda praktikat on võimalik läbida ka Erasmuse välispraktika raames (miinimumaeg välismaal viibimiseks on 2 kuud).

VÕÕRKEELE KURSUSTE (6 EAP) eesmärgiks on toetada üliõpilase erialase võõrkeeleoskuse arendamist. Üliõpilane võib valida inglise, saksa, soome ja vene keele kursuste vahel.

Sinu õpingute toetamiseks välismaal on sõlmitud Erasmuse lepingud kutseõpetajaid ettevalmistavate kõrgkoolidega: Haaga-Helia Helsingis ning Tampere rakenduskõrgkooliga. Ettevalmistamisel on leping Jyväskylä ametikõrgkooliga. Samuti võid Erasmuse raames õppima minemiseks kasutada kõiki teisi Erasmuse lepinguid (kokku 36 Euroopa ülikooli). Meie instituudi Erasmuse lepingute nimistu leiad manuses. 

OLULINE INFO KUTSEÕPETAJA MOBIILSUSAKNA KOHTA

Miks minna kutseõpetajana välismaale õppima?

SA Archimedese (2017) uuringuaruande järgi on kõige olulisem Sinu isiklik areng ja  ülekantavate oskuste treenimine  – muutustega toimetulek, enda isikuomadustega eksperimenteerimine ja uutes olukordades proovilepanek. Samuti peavad kutseõpetajad väga oluliseks erialaste ning õpetamisalaste oskuste täiendamist ja võõrkeeleoskuse lihvimist. Kuna kutseõppeasutustes on hoogsalt suurenemas võõrkeelsete ühisõppekavade osakaal ja Erasmus+ strateegiliste koostööprojektide hulk, on õpetaja professsionaalse arengu seisukohalt ülioluline nii teises kultuuris töötamise ja kohanemise kogemus kui ka võõrkeele/erialaterminoloogia õppimine ja kinnistamine. Loe, kuidas õpiränne on muutnud tänast õppimiskultuuri “Rahvusvaheline mõõde Eesti kutseõppeasutuste strateegiliste eesmärkide planeerimises ja igapäevases koolitöös” (lisatud failina).

Millal minna välismaale õppima?

Ideaalne aeg välismobiilsuseks on 3. kursuse sügissemester, sest paralleelselt erialaainete, kutseõpetaja põhipraktika ja/või võõrkeelega saad sel perioodil keskenduda bakalaurusetööle, mille kirjutamist toetab samal ajal toimuv veebikursus. Samuti on oluline see, et Sa oleksid enne välismaale siirdumist õppinud aineid “Võrdlev kutsehariduse korraldus” ning “Multikultuuriline haridus”, mis toetavad kohanemist teises õpi- ja töökultuuris. Õppimine välismaal ei pikenda Sinu nominaalset õppeaega Tartu ülikoolis.

Millised on olulised korraldusega seotud küsimused?

Ettevalmistustöö ja dokumentide vormistamine kandideerimiseks algab vähemalt pool aastat enne mobiilsusperioodi. Pea silmas, et dokumentide hulgas tuleb esitada ka B2 keeletõend (inglise keel või mõni muu võõrkeel, milles toimub õpe).  

Kelle poole pöörduda kui vajan abi sobiva kooli või praktikabaasi leidmisel?

Selleks pöördu õppekava programmijuhi Karmen Trasbergi poole (karmen.trasberg@ut.ee) või telefonil 58 60 77 16. Samuti on meie instituudis tööl õpirände ja üliõpilaskoostöö koordinaator Liisa Kuus, liisa.kuus@ut.ee, telefon 57 82 69 35.