Kutseopetaja

Vilistlastele

Kutseõpetaja õppekava 2022 lõpetanute bakaleureusetöö teemad:

Talvi Allik – Kutseõpetajate arusaamad oma rollist noorte väärtuskasvatuses

Viktoria Anušova – Praktikajuhendajate hinnangud ja parendusettepanekud koostööle praktikat pakkuvate ettevõtetega Tartu Rakendusliku Kolledži ilukooli näitel

Liina Jundas – Kutsekeskharidusega kutseõpetajakoolituse üliõpilaste raskused ja õpingute katkestamise põhjused

Ave Kaupmees – Kutseõpetajate kogemused distantsõppe läbiviimisest COVID- 19 ajal ühe kutsekooli näitel

Kaubi Koch – Ekspertide hinnangud juukselõikuse põhivormide õppevideotele

Leho Lainoja – Kutseõpetajate kogemused ja arusaamad koostööst ja õpetamisest avatud klassiruumis

Maarja Lebedev – Pagar-kondiitri eriala kutseõppijate kogemused õppijat toetavast grupimentorlusest ja ettepanekud selle arendamiseks

Lisann Salujõe – Välisõppijat toetavad ja takistavad tegurid õpi- ja praktikarändes Eesti kutsekoolides

Vladislav Tsaregorodtsev – Kutsekoolides õppivate erivajadustega noorte raskused ja lahendused tööle siirdumisel noorte enda hinnangul

Merilin Pokk – Kutseõpetajate arvamused õpirände rollist kutsekompetentside toetamisel

Kätlin Poopuu – Arenguvestluse olulisus kutseõpetaja professionaalse enesearengu toetamisel ühe kutsekooli näitel

Madis Roosaar – Hariduslike erivajadustega kutseõppijate hinnangud tugispetsialistide toele ühe kutsehariduskeskuse näitel

Triinu Sirol – Aktiivõppe kasutamine teoreetilises õppetöös ühe kutsekooli näitel

Siim Säre – Ehituse eriala kutseõpetaja arusaamad võtmepädevuste hindamisest kutseõppes

Dagmar Traumann – Abiõpetajate roll ja vajalik ettevalmistus kaasava hariduse rakendamisel koolis töötavate HEV koordinaatorite arvates

Meriliis Villems – Kutseõpetajate arusaamad iseloomukasvatuse olulisusest kutsekoolis ja oma rollist selle

2021. a. kutseõpetaja õppekava lõpetanud ja bakalaureusetoo teemad:

Rane Viks Kollektiivne õpiränne kutseõpetajate professionaalse arengu toetajana 

Juhan AltsaarAutoeriala kutsevõistlusteks valmistumine Eestis edukaimate kutsekoolide näitel 

Tarmo Parts – Digipädevuste testi arendamine toidutehnoloogia kutseõpilastele 

Astra Pintson-Käo – “Oli tore palagan”: õpetajakoolituse üliõpilaste arvamused ja kogemused  õppemängude kasutamisest ülikoolis 

Küllike Pihkva – Erialaspetsialistidest restaureerimise eriala õppejõudude arusaamad ja arvamused oma professionaalsest identiteedist ning koolikeskkonna mõjust selle kujunemisele 

Ele Nurk – Kosmeetiku eriala kutseõpetajate hinnangud kätehoolduse interaktiivsele õppevideole

Mariliis Hollo – Kutsekooli õpetajate kiusamine õpilaste poolt   

Anne-Ly Randoja – Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) kutseõppes:  hindajate hinnangud oma pädevustele, nende kogemused ja väljakutsed hindamisprotsessis 

Eve Hõrak – “Ma ikkagi ei olegi nii rumal”: Täiskasvanud kutseõppijate kogemused  varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamisel 

Kairi Nagelmaa – Kutseõpetajate arusaamad koostöisest õpetamisest ühe kutsekooli näitel 

 

Kutseõpetaja õppekava 2020 lõpetajad ja loputoo teemad. Tuult tiibadesse teile kõigile!

 

s

Mariann Laane – Kvalifikatsiooniga ja kvalifikatsioonita kutseõpetajate läbipõlemise tasemete võrdlus ning läbipõlemise ennetamise meetodid

Fredy Lumi – Puidusektori tööandjate kogemused vähenenud töövõimega inimeste palkamisel ja nendega töötamisel, teadlikkus vähenenud töövõimega inimestele suunatud tööturuteenustest

Kristi Malva – Kutseõppeasutuste õpetajate hinnangud enda teadmistele ja oskustele erivajadustega õppijate märkamiseks ja toetamiseks

Kadri Roon – Kutseõppeasutuste õpetajate hinnangud enda teadmistele ja oskustele erivajadustega õppijate märkamiseks ja toetamiseks

Ismail Mirzojev – Kasutajate hinnangud kutseõppe mobiilsust toetavale õpiobjektile

Ene Põllupüü – Kutsekooli lõpetanud mõõduka intellektipuudega noorte töölesaamise võimalused ning seda toetavad ja takistavad tegurid erinevate spetsialistide hinnangul

Regina Raudik – Õpingute katkestamise põhjused kutsekoolis ning sekkumisvõimalused tugispetsialistide hinnangul Tartu Kutsehariduskeskuse näitel

Nele Lange – Kõrgharidusega õppijad kutseõppes: õppima asumise ajendid, ootused ning õpingute kogemused

Riivo Rivimets – Kutseõpetaja bakalaureuseõppes õppivate kutseõpetajate kutseõpetajaks saamine, nende arusaamad kutseõpetaja professionaalsest identiteedist ning õpingute mõjust kutseõpetaja professionaalse identiteedi arengule

Siiri Roop – Toitlustusettevõtjate ootused teenindajatele ja teenindajate värbamise strateegiad Võrumaa toitlustusettevõtjate arvamustele tuginedes

Maris Rõõm – Kutseõpetajate hinnangud oma professionaalsetele teadmistele TPACK raamistiku alusel (cum laude)

Külli Sari – Algaja kutseõpetaja ootused kohanemist toetavatele tegevustele ja kogemused pakutava toetusega kohanemisel õpetajatööga ühe kutsekooli näitel

Meelika Tamberg – Erialase hariduseta pikaajaliste töötute tööotsimisstrateegiad ja ettepanekud tööle suundumise protsessi efektiivsemaks muutmiseks Võru maakonna näitel

Ester Tamm – Liikumine õppimise toetajana lasteaia muusikalistes tegevustes võru maakonna muusikaõpetajate arvamuste põhjal

Kristjan Tasa – Lastevanemate väljakutsed ja roll haridusliku erivajadusega õppijate tööellu siirdumise toetamisel.

Egle Vahesalu – Kiusamise ja ohvrikäitumise liigid ja sagedus Tartumaa avatud noortekeskuste näitel

Katrin Värv – Kutseõpetajate kogemused, võimalused ja väljakutsed täiskasvanud õppijate õppimise toetamisel kutseõppes

Marge Altsaar – Lisa-aasta ja 9. klassi õpilaste edasiõppimise teadlikkuse võrdlus kahe Lõuna-Eesti erikooli näitel

 

Kutseõpetaja õppekava lõpetas 2019. aastal rekordarv üliõpilasi – 19! Palju õnne teile kõigile:

Foto 2019

Erich Brutus

Kaire Järvpõld

Triinu Kabel

Mario Kalmus

Vivian Kartsepp

Kaire Kollom-Vahtra

Triin Kuusemets

Marek Ollino

Marika Oolberg

Nele Paabusk

Inga Paide

Anneli Pevgonen

Aleksander Pulver

Kristi Põdersalu

Edith Rozentov

Klaarika Siliksaar

Pepe Sussen

Annika Suur

Teele Vahtra