Kutseopetaja

Refleksioon arenguportfoolios

Refleksioon on mõtlemisprotsess, mis aitab luua seoseid uute kogemuste ja juba olemasolevate teadmiste vahel ja võib toimuda kas individuaalselt või teiste kaasabil ning aitab kaasa sügavale õppimisele.

Refleksioonioskus on ka üks olulistest kutseõpetaja kutsekompetentsidest (B.2.4):

Reflekteerib oma tööd, tuues välja õnnestumised ja arenguvajadused; küsib oma tööle regulaarselt tagasisidet õppijatelt, kolleegidelt, juhtidelt; analüüsib oma tegevust, toetudes refleksioonile ja tagasisidele; seab endale konkreetseid arengueesmärke, lähtudes enese arenguvajadustest; kavandab eneseanalüüsile tuginedes oma arengut kutseõpetajana.

 

Kompetentsi kirjeldus toob esile refleksiooni sotsiaalse iseloomu – olukordi ja kogemusi tuleb osata analüüsida kontekstis ning teiste osapoolte – õpilaste, kolleegide jt – vaatenurgast. Samuti viitab kompetentsi kirjeldus refleksiooni tulevikku vaatavale iseloomule – reflekteeritakse tuleviku arengut silmas pidades. 

Refleksioonioskus on Sinu kui kutseõpetaja identiteedi kujunemisel oluline, aidates Sul luua praktilist teadmist oma õpetamistegevuse kohta. Praktilised teadmised õpetamistegevuse kohta võivad olla oma sügavuselt erinevad:

  1. Narratiivsed teadmised (meenutused olukorra kohta ning hinnang enda ja teiste tegevusele või olukorrale tervikuna)
  2. Järelduslikud teadmised (reeglid ja praktilised põhimõtted ja arvamused; artefaktid ehk konkreetsed võtted ja meetodid, mida sarnastes olukordades edaspidi kasutada)
  3. Põhjendatud teadmised (põhjendustes ja selgitustes toetutakse kas oma praktilisele  kogemusele või teooriale)

Meenutused ja kirjeldused peaksid oma arenguportfoolios esitama nii lühidalt kui võimalik ja nii põhjalikult kui vajalik – ehk vaid sellises ulatuses, kui edasise arutelu, põhjenduste ja selgituste esitamise ja mõistmise jaoks vajalik. Arenguportfoolios peaksid eelkõige seostama oma praktilist kogemust uurimispõhiste, õpingute jooksul omandatud teoreetiliste teadmistega.