finance.ut.ee testid

22. Majandusarvestus III test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

 • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
 • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
 • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
 • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

 • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
 • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Milline väide on tõene?
 1. Rahavoogude aruanne koostatakse kassapõhiselt, arvesse võetakse ainult need majandustehingud, mis mõjutasid rahajääki.
 2. Rahavoogude kaudmeetodit rakendatakse äritegevuse rahavoogude väljatoomisel, kuna finantseerimis- ja investeerimis­tegevuste rahavood leitakse ainult otsemeetodil.
Milline väide on tõene?
 1. Ülekurssi kasutatakse, kui äriühingul ei ole majandustulemused head ja juurdemakseid aktsiakapitali ei soovita teha.
 2. Aktsiate emiteerimisel üle nimiväärtuse saadud tasu ei või olla suurem aktsia nimiväärtusest.
Kui tegevusmaht suureneb, siis muutuvkulud: 
Lihtsat harmoonilist keskmist kasutatakse näiteks:
Kirjendage novembrikuu majandustehingud.Osaühing Päike on käibemaksukohustuslane. Novembrikuus müüs osaühing kaupu Eestis summas 450 000 eurot  (ilma käibemaksuta). Samuti eksporditi novembris kaupu (ilma käibamaksuta) summas  170 000 eurot. Osaühingule laekus sel kuul  väljastatud arvete alusel 510 000 eurot ja ettemaksetena (kauba lähetamine toimub detsembrikuul) klientidelt 75 000 eurot  (sh käibemaks).

30. novembril sai osaühing rendiarve rendileandjalt detsembrikuu rendi eest summas 1 920 eurot (sh käibemaks). Arve aktsepteeriti ja tasuti 30. novembril.

Erinevatelt tarnijatelt on novembris saadud arveid summas 72 000 eurot (sh käibemaks), milledest seisuga 30.november on tasumata arveid summas 14 400 eurot (sh käibemaks), kuid kõik kaubad summas 60 000 eurot (sh käibemaks) ja teenused summas 12 000 eurot (sh käibemaks) on saadud.

Tehingute kirjendamiseks valige sobivad kontod alljärgnevast kontoplaanist.
Pank
14 400

Unselect

90 180

Unselect

525 480

Unselect

62 500

Unselect

10 000

Unselect

200 000

Unselect

620 000

Unselect

1 600

Unselect

50 000

Unselect

Nõuded ostjate vastu
14 400

Unselect

90 180

Unselect

525 480

Unselect

62 500

Unselect

10 000

Unselect

200 000

Unselect

620 000

Unselect

1 600

Unselect

50 000

Unselect

Ettemaksed teenuste eest
14 400

Unselect

90 180

Unselect

525 480

Unselect

62 500

Unselect

10 000

Unselect

200 000

Unselect

620 000

Unselect

1 600

Unselect

50 000

Unselect

Soetatud kaup
14 400

Unselect

90 180

Unselect

525 480

Unselect

62 500

Unselect

10 000

Unselect

200 000

Unselect

620 000

Unselect

1 600

Unselect

50 000

Unselect

Võlad tarnijatele
14 400

Unselect

90 180

Unselect

525 480

Unselect

62 500

Unselect

10 000

Unselect

200 000

Unselect

620 000

Unselect

1 600

Unselect

50 000

Unselect

Käibemaks
14 400

Unselect

90 180

Unselect

525 480

Unselect

62 500

Unselect

10 000

Unselect

200 000

Unselect

620 000

Unselect

1 600

Unselect

50 000

Unselect

Saadud ettemaksed
14 400

Unselect

90 180

Unselect

525 480

Unselect

62 500

Unselect

10 000

Unselect

200 000

Unselect

620 000

Unselect

1 600

Unselect

50 000

Unselect

Müügitulu
14 400

Unselect

90 180

Unselect

525 480

Unselect

62 500

Unselect

10 000

Unselect

200 000

Unselect

620 000

Unselect

1 600

Unselect

50 000

Unselect

Tegevuskulud
14 400

Unselect

90 180

Unselect

525 480

Unselect

62 500

Unselect

10 000

Unselect

200 000

Unselect

620 000

Unselect

1 600

Unselect

50 000

Unselect

Millega võrdub kasumiläve (Break Even Point) müügitulu? See võrdub
Mis on diskonteerimine? See on:
Osaühing Äpuke teostas ostjatele väljastatud nõuete inventuuriseisuga 31.detsember. Inventuuri tulemusel selgus, et selle kuupäeva seisuga oli nõudeid kokku summas 120 000 eurot. Nõue endise töötaja S. Pirnipuu vastu summas 10 000 eurot on juba 4 aastat vana ja kantud ebatõenäoliselt laekuvaks 2  aastat tagasi. Aeg-ajalt on üritatud suhelda endise töötajaga, aga viimasel kahel aastal puudub igasugune suhtlus. S.Pirnipuu ei ela enam Eestis ning andmed tema uue elukoha kohta puuduvad.

Juhatus otsustas kanda nõude lootusetuks.

Kuidas kajastab juhatuse otsuse raamatupidaja raamatupidamises ja kas ja milline maksukohustus sellega kaasneb? 
Milline väide on tõene?
 1. Omakapital põhineb kahel sisendil: omanike poolt tehtud sissemaksed ja teenitud kasum.
 2. Omakapital on ettevõtte õiguslike omanike poolt ettevõtte käsutusse antud ning ettevõtte majandustegevusega loodud kapital.
Osaühingu Pillerkaar osanik ja juhatuse liige Pille  Pillerkaar sõitis Egiptusesse. Ta lasi reisibürool reisiarve summas 500 eurot kirjutada osaühingu nimele. Osaühingu pangaarvelt tasuti  reisi eest reisibüroole. Reis ei olnud seotud osaühingu tegevusega.

Kuidas kajastas raamatupidaja selle kulutuse raamatupidamises ja millised maksud (arvutada eurosendi täpsusega) sellega kaasnesid?