Infopädevus e infokirjaoskus tähendab võimet tunnetada infovajadust, oskust vajaminevat informatsiooni efektiivselt leida, hinnata ja kasutada. 

American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. (Chicago: American Library Association, 1989.) 
http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency

Video asukoht: http://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2df38d99-acbe-4eed-b759-bfd4d48a9d55

Kursuse eesmärk ja sihtgrupid

Kursuse eesmärkideks on:

 • tutvustada kasutajatele internetis kättesaadavaid kvaliteetseid inforessursse;
 • anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku informatsiooni otsimiseks; 
 • anda oskused infoallikate kriitiliseks hindamiseks ja plagiaadi vältimiseks.

Infopädevuse kursus on mõeldud ka algajale infootsijale. Eelteadmised infootsingust ei ole vajalikud.

Kursusele on oodatud gümnaasiumiõpilased, kes otsivad kvaliteetset infot uurimistööks, õpetajad-uurimistööde juhendajad, raamatukoguhoidjad jt.

Kursus sobib kõigile, kes soovivad arendada infootsingu ja info hindamise oskusi, et olla osavamad ka igapäevaeluks vajaliku info leidmisel.

Kursuse läbinud:

 • tunnevad infootsingu põhimõtteid ja päringu koostamise tehnikaid;
 • oskavad neid rakendada erinevates otsingukeskkondades;
 • tunnevad ja oskavad kasutada internetis kättesaadavaid Eesti andmebaase;
 • oskavad kasutada EBSCO platvormil kättesaadavaid teadusandmebaase;
 • tunnevad Google'i ja Google Scholari otsinguvõimalusi;
 • oskavad hinnata infoallikate usaldusväärsust;
 • oskavad vältida plagiaati.

Kursuse korraldus

Kursuse õppematerjalid ja enesetestid on iseõppimiseks kogu aeg avatud, kuid TÜ digitaalse tunnistuse saamiseks tuleb registreeruda e-kursusele Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis. Registreerunutele saadetakse kursuse esimesel päeval e-kiri juhistega, kuidas siseneda e-kursusele Moodle'i õpikeskkonnas. E-kursuse maht on 1 EAP, mis tähendab umbes 6 tundi iseseisvat tööd iga nädal.  E-kursus toimub üks kord aastas sügisel. Järgmine kursus algab 1923. a oktoobris. Koolidele pakume kursust soovi korral ka muul sobival ajal.

E-kursuse ülesehitus

Kursusel läbitakse infootsingu olulised etapid:

 • uurimisteema täpsustamiseks taustainformatsiooni ja otsingusõnade leidmine;
 • infootsingu võtted andmebaasides (Eesti andmebaasid, EBSCO andmebaasid) ja internetis;
 • raamatute, artiklite, veebilehtede jm infoallikate hindamine;
 • info eetiline ja õiguspärane kasutamine ning plagiaadi vältimine.

Iga alateema teema kohta on lühikesed õppevideod ja/või tekstilised materjalid. Samuti on huvilistele lisatud lingid lisamaterjalidele ning kasutatud allikate loetelu (veebilingid viimati vaadatud 24.10.2022).

Õppematerjalid on kohandatud käesoleva kursuse mahule ja eesmärkidele, tuginedes teistele TÜ raamatukogus koostatud infopädevuse kursuste õppematerjalidele (https://utlib.ut.ee/koolitusmaterjalid-ja-juhendid).

Õppematerjalide juures on enesetestid, mis aitavad omandatud teadmisi kinnistada ja infootsingu oskusi harjutada. Saate neid sooritada soovitud arv kordi, tulemused ei ole hinnatavad. 

E-kursusel Moodle'is on iga nädal kavas kaks hindelist testi, mille sooritamine nõutaval tasemel on kursuse läbimiseks vajalik. Teste saab sooritada mitu korda ja test on arvestatud, kui tulemus on vähemalt 90%.  

Moodle'is on iga teema juures ka küsimuste ja vastuste foorum, kus saate oma mõtteid avaldada ja kursuse õppejõududelt või õpingukaaslastelt vajadusel nõu küsida.

Kursuse õppejõud:

Kursuse õppejõududel on kõigil pikaajalised kogemused infopädevuse õpetamisel Tartu Ülikooli infopädevuse e-kursustel.

         

Kursuse struktuuri ning õppematerjalid Info leidmine internetist ja Infoallikate hindamine on koostanud Kärt Miil.

Õppematerjali Ettevalmistus infootsinguks on koostanud Kadi Kass.

Täname abi eest õppedisainer Triin Marandit.


Käesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada.