12. Vikipeedia artikli hindamine

Vikipeedia (https://et.wikipedia.org/) eripära on inimeste ühislooming, mistõttu paljud artiklid on koostöös saanud põhjaliku sisu ja viimistletud vormi. Eriti käib see ingliskeelse Vikipeedia kohta, millel on tohutu hulk kaastöölisi. Siit võib leida infot, mida muude allikate kaudu on raske kätte saada. Seetõttu leiab Vikipeedia kasutamist nii uurimistöös kui ka igapäevaelus. Artiklite kirjutamine ja muutmine on kõikidele lubatud, mistõttu esineb Vikipeedias ka pealiskaudseid, puuduliku või kallutatud infoga artikleid, plagiaati ning tahtlikku info moonutamist.  

Vikipeediast on abi uurimistöö alustamisel ja taustainfo kogumisel ning usaldusväärsete algallikate tuvastamisel, kuid enne info kasutamist tuleb iga artikli väärtust eraldi hinnata.

Artikkel peab vastama kolmele põhilisele nõudele:

  1. Neutraalsus (ingl k neutral point of view, lühend NPOV) – artikkel peab kajastama tasakaalustatult erinevaid vaatepunkte ja ei tohi lähtuda  autori isiklikust arvamusest.
  2. Kontrollitavus (ingl k verifiability – kõiki väiteid peab saama kontrollida (allikatele peab olema viidatud).
  3. Allikate usaldusväärsus (ingl k no original research, lühend NOR) – artiklid ei ole originaalsed uurimistööd, need peavad toetuma juba avaldatud usaldusväärsetele allikatele.

Artikli kasutamine uurimistöös

Usaldusväärsuse ja ammendavuse kontrollimiseks on soovitav kasutada teiste maade Vikipeediaid. Kui teema ei ole Eestiga seotud, tuleb kindlasti vaadata ka ingliskeelset Vikipeediat. Kvaliteetsel artiklil on lihtne ja arusaadav keel, kindel struktuur ning sisukord. Sisukord annab hea ülevaate teemast, aitab mõisteid defineerida ning on abiks uurimisküsimuse püstitamisel.  Artikli lõpus on kasutatud kirjanduse loetelu ja lingid muudele allikatele. Kindlust annab see, kui on viidatud teadusartiklitele (viites on DOI number), raamatutele ja rahvusvaheliste organisatsioonide materjalidele.

vikipeedia_hindamine1.png

Artikkel Vikipeediast. Skeemi aluseks on artikli versioon 08.03.2016. 

Artikli usaldusväärsuse kontrollimine

Vikipeedia artikli pealkirja kohal on sakk Arutelu/Talk. Seal on juhitud tähelepanu artiklis esinevatele probleemidele. Näiteks inglisekeelse artikli Monosodium glutamate arutelu lehel on avaldatud sisu ja neutraalsuse (NOPV) suhtes tõsiseid kahtlusi:

monosodium.png

Vikipeedia arutelu lehekülg.

Vikipeedia artiklis Reliability of Wikipedia  http://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_ of_Wikipedia on välja toodud Vikipeedia tugevad ja nõrgad küljed ning soovitused artiklite kasutamiseks.

Soovitus on suhtuda ettevaatusega artiklitesse,

  • mille teema tekitab vaidlusi (nt toidulisandid, poliitika);
  • mis käsitlevad kaasaegsete isikute elu ja tegevust (võivad olla mõjutatud artikli autori hoiakutest);
  • mille fakte on raske kontrollida (pole piisavalt viiteid kasutatud kirjandusele või andmed muutuvad kiiresti), näiteks andmed linnade või asutuste kohta käivates artiklites;
  • mis sisaldavad keele- ja stiilivigu.

Vikipeedia artiklile viitamine

Reeglina entsüklopeediate artiklitele uurimistöös ei viidata. Vikipeedia artikkel ei ole originaaluurimus, selle koostamiseks on kasutatud erinevaid allikaid ning nendele allikatele tuleb ka viidataKindlasti tuleb üles otsida algallikas, seda lugeda, kriitiliselt hinnata ning viidata. Vikipeedia kaudu algallikale viitamine ei ole korrektne.

Kasutatud kirjandus

  1. Calhoun, C. (2014). Using Wikipedia in information literacy instruction. Tips for developing research skills. College & Research Libraries News, 75(1), 32–33.
  2. Hilles, S. (2014). To Use or Not to Use? The Credibility of Wikipedia. Public Services Quarterly, 10(3), 245–251. http://doi.org/10.1080/15228959.2014.931204
  3. Reliability of Wikipedia. (2015, April 13). In Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reliability_of_Wikipedia&oldid…