Infopädevus e infokirjaoskus tähendab võimet tunnetada infovajadust, oskust vajaminevat informatsiooni efektiivselt leida, hinnata ja kasutada. 

American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. (Chicago: American Library Association, 1989.) 
http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency

Video asukoht: http://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2df38d99-acbe-4eed-b759-bfd4d48a9d55

Kursuse eesmärk ja sihtgrupid

Kursuse eesmärkideks on:

 • tutvustada kasutajatele internetis kättesaadavaid kvaliteetseid inforessursse;
 • anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku informatsiooni otsimiseks; 
 • anda oskused infoallikate kriitiliseks hindamiseks ja plagiaadi vältimiseks.

Infopädevuse kursus on mõeldud algajale infootsijale. Kõigile avatud kursus on koostatud selliselt, et süsteemne infootsingu oskuste omandamine oleks jõukohane igaühele. Eelteadmised infootsingust ei ole vajalikud.

Oma praktilisest sisust tulenevalt sobib kursus suurepäraselt gümnasistile, kes otsib materjali uurimistööks. Kursusel harjutatakse päringu koostamist ning erinevate andmebaaside kasutamist. Samuti õpitakse info hindamist ning õiguspärast kasutamist. See on tähtis edaspidi nii ülikoolis, tööl kui isiklikes asjaajamistes. 

Väga oodatud osalejateks on ka õpetajad, gümnaasiumiastme uurimistöö juhendajad. Eesmärk on ärgitada õpetajaid koos õpilastega otsima uurimistööks vajalikku ja kvaliteetset infot, et liita internetipõlvkonna harjumused õpetajate kogemuste ja teadmistega.

Samuti on suureks sihtrühmaks erinevad infotöötajad  raamatukoguhoidjad, teabeteenistused, kõik, kes vajavad infootsingu oskusi erinevatele päringutele vastamiseks ja oma klientide toetamiseks.

Kuigi TÜ raamatukogu korraldab oma tudengitele mahukamaid, erialainfootsingule keskendunud veebikursusi, võib infopädevuse MOOCil teatud nippide meeldetuletamine kasuks tulla ka kindlasti kõigile tudengitele, kel töö kirjutamine ees ja kes vajavad infootsinguoskusi oma bakalaureuse- või magistritööks materjali otsimisel.

Tegelikult näitab aga elu, et kõik inimesed vajavad infootsinguoskust, seega, kes iseendale teadvustab, et seda saab teha paremini ja teadlikumalt, see saab samuti kursusel osaledes oma oskusi lihvida.

Kursuse läbinud:

 • tunnevad infootsingu põhimõtteid ja päringu koostamise tehnikaid;
 • oskavad neid rakendada erinevates otsingukeskkondades;
 • tunnevad ja oskavad kasutada internetis kättesaadavaid Eesti andmebaase;
 • oskavad kasutada EBSCO platvormil kättesaadavaid teadusandmebaase;
 • tunnevad ja oskavad kasutada teadusinfo otsingukeskkondi internetis;
 • oskavad hinnata infoallikate usaldusväärsust;
 • oskavad vältida plagiaati.

Kursuse korraldus

Kursuse õppematerjalid ja enesetestid on iseõppimiseks kogu aeg avatud, kuid TÜ digitaalse tunnistuse saamiseks tuleb registreeruda e-kursusele Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis. E-kursuse maht on 1 EAP, mis tähendab umbes 6 tundi iseseisvat tööd iga nädal.  

Moodle'i kursusele saab registreeruda 22. november 2017 – 26. veebruar 2018 aadressil http://www.ut.ee/et/mooc/infopadevus.

Kursus kestab 4 nädalat, 5. märts – 1. aprill 2018 TÜ Moodle'i keskkonnas

Registreerunutele saadetakse kursuse esimesel päeval e-kiri juhistega, kuidas e-kursusele siseneda.

E-kursuse ülesehitus

Kursus on jaotatud 4 teemaks ja kestab kokku 4 nädalat. Iga teema all on alateemad. 

Kursusel läbitakse infootsingu olulised etapid:

 • uurimisteema täpsustamiseks taustainformatsiooni ja otsingusõnade leidmine;
 • infootsingu võtted andmebaasides (Eesti andmebaasid, EBSCO andmebaasid) ja internetis;
 • raamatute, artiklite, veebilehtede jm infoallikate hindamine;
 • info eetiline ja õiguspärane kasutamine ning plagiaadi vältimine.

Iga alateema teema kohta on lühikesed õppevideod ja/või tekstilised materjalid. Samuti on huvilistele lisatud lingid lisamaterjalidele ning kasutatud allikate loetelu (veebilingid viimati vaadatud 22.03.2017).

Õppematerjalid on kohandatud käesoleva kursuse mahule ja eesmärkidele, tuginedes teistele TÜ raamatukogus koostatud infopädevuse kursuste õppematerjalidele.

Õppematerjalide juures on enesetestid, mis aitavad omandatud teadmisi kinnistada ja infootsingu oskusi harjutada. Saate neid sooritada soovitud arv kordi, tulemused ei ole hinnatavad. 

E-kursusel on iga nädal kavas kaks hindelist testi, mille sooritamine nõutaval tasemel on kursuse läbimiseks vajalik. Teste saab sooritada mitu korda ja test on arvestatud, kui kõik vastused on õiged.  

Moodle'is on iga teema juures ka küsimuste ja vastuste foorum, kus saate oma mõtteid avaldada ja kursuse õppejõududelt või õpingukaaslastelt vajadusel nõu küsida.

Kursuse õppejõud:

Kursuse õppejõududel on kõigil pikaajalised kogemused infopädevuse õpetamisel Tartu Ülikooli infopädevuse e-kursustel.

         

Kursuse struktuuri ning õppematerjalid Info leidmine internetist ja Infoallikate hindamine on koostanud Kärt Miil.

Õppematerjali Ettevalmistus infootsinguks on koostanud Kadi Kass

Täname abi eest õppedisainer Triin Marandit.


Käesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada.