Tere tulemast õppima MOOCil "Hakka ettevõtjaks. START"

Kursus on loodud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu & Tegu raames eesmärgiga arendada õppijate baasteadmisi ettevõtlusest julgustamaks neid looma oma ettevõtet.  

Kursuse koostamisel on kasutatud ESF Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames välja töötatud materjale (ettevõtlusõppe digiõpikut "Ettevõtlus. 4. taseme kutseõpe" ja valikkursuse "Ettevõtlusõpetus" interaktiivseid töölehti), Riigiportaali, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Maakondlike Arenduskeskuste veebilehtedel olevaid juhendmaterjale ettevõtlusega alustamiseks ja Erasmus+ projekti Student DCE raames välja töötatud avatud õppeamaterjale.  

MOOC koosneb sissejuhatusest ja 4 moodulist, mis annavad taustateadmised ettevõtlusprotsessist ja koondavad teavet ettevõtte loomisest:

Kursuse läbinu:

  • teab, mis motiveerib inimesi ettevõtjaks hakkama ja millised oskused peavad ettevõtjal olema;
  • oskab hinnata ärivõimalusi, arvestades iseenda eeldusi ja ettevõtluskeskkonda;
  • oskab kavandada ettevõtte asutamisprotsessi, lähtudes äriseadustikust;
  • oskab hinnata ettevõtte asutamisega seonduvaid kulusid ja teab ettevõtte eelarvestamise, finantseerimise ja majandusarvestuse põhimõtteid;
  • oskab kavandada turundustegevusi vastavalt äriidees valitud tootele, tarbijale ja turutingimustele. 

 

Õpijuhis

Kursuse materjalide ülesehitus

Kursuse maht on 1 EAP ehk 26 tundi õppija tööd ning see koosneb sissejuhatusest ja 4 moodulist, millest igaüks omakorda 2-4 teemast. Kursus on koostatud iseseisvalt läbimiseks. Õppematerjal koosneb tekstiosast, lühikestest inspiratsioonivideodest, näidetest ja õpitu kinnistamiseks suunatud enesekontrolliharjutustest. Neil, kes soovivad teemasse rohkem süveneda, on võimalus teha kaasa kursuse iga teemalehe lõpus olev mõtlemisülesanne, et õpitut mõtestada ja luua soovi korral oma äriplaani projekt.  

Lehtede lõpus olevad nooled võimaldavad mugavalt liikuda järgmisele või eelmisele teemale. 

Mooduli sissejuhatav leht annab ülevaate käsitletavatest teemadest ja õpitulemustest ning inspiratsiooniks on lisatud Ettevõtlus- ja karjääriõppeprogrammi Edu ja Tegu raames loodud õppevideo. Iga teema kohta on olemas tekstiline osa, mis on õppimise toetamiseks illustreeritud näidete ja skeemidega, ning lisatud on erinevaid viiteid, mis võimaldavad teemasse veelgi põhjalikumalt süveneda. 

Igal teemalehel on enesekontrolli harjutus, mis võimaldab omandatud teadmisi kontrollida ja õpitut kinnistada. Need testid on üks osa kursusest ja on väga soovitatav need läbi teha saavutades 100%-lise tulemuse. Testide sooritamise arv ei ole piiratud. 

Lisaks saab õppija soovi korral iga teema lõpus õpitu kinnistamiseks teha läbi ettevõtte loomisega seonduva mõtlemisharjutuse ning panna kirja oma mõtted ja ideed, et kursuse lõpuks luua oma äriplaani projekt. Kui mõtted ja ideed on kirja pandud, võib mõtlemisharjutusel klikkida ja kontrollida, kas mõtted liikusid õiges suunas. 

Enesekontrolli harjutused

Iga teemalehe lõpus on enesekontrolli harjutused, mis võimaldavad õppijal oma teadmisi konkreetsel teemal proovile panna. Harjutused on üles ehitatud põhimõttel, et iga küsimus on eraldi slaidil ja lõpptulemus on näha viimasel slaidil. Pane tähele, et mõnele küsimusele on võimalik anda mitu vastust. Enesekontrolli harjutuste küsimustele saab vastata mitu korda ja kontrollida ka õigeid vastuseid.

Tagasiside antakse järgmiselt:

https://sisu.ut.ee/sites/default/files/env-intro/files/right.png Õige vastus, õppija poolt õigesti ära tuntud ja märgitud.

https://sisu.ut.ee/sites/default/files/env-intro/files/marked.png Õige vastus, õppija poolt jäänud ära tundmata ja märkimata.

https://sisu.ut.ee/sites/default/files/env-intro/files/wrong.png Vale vastus, mille õppija märkis õigeks.