KESKKONNA- JA SÄÄSTVA ARENGU TEEMA LÕIMIMINE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTESSE KOOLIEELSES LASTEASUTUSES

RIIKLIKE ÕPPEKAVADE LÄBIV TEEMA "KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG" ÕPETAJAKOOLITUSES

Muuda ennast ja maailm muutub (M. Gandhi)

2013.–2015. a viis Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus ja kutseaasta keskus ESF-programmi „Keskkonnahariduse arendamine“ toel ellu Keskkonnaameti riigihanke „Täienduskoolituse õppekavade koostamine ja koolituste korraldamine formaalharidussüsteemi õpetajatele, õpetajakoolituse õppejõududele ja mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistidele“. Koolitusprogrammid koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja õpetajakoolituse õppejõududele keskendusid säästva arengu ja keskkonna teema lõimimisele õppetegevusse ning kaasavate õppemeetodite rakendamisele õppetöös.

Mõlema sihtrühma koolitused toimusid Eesti eri piirkondades, võimaldades osalejatel saada ülevaade mitme keskkonnahariduskeskuse ning loodusharidust pakkuva organisatsiooni tegevusest ning korraldatavatest programmidest.

Külastataval lehel leitavad materjalid on valminud õppejõudude ja õppijate koostöös.

Nii võib lehelt lugeda säästva arengu kontseptsiooni kõrval taaskasutusmaterjalide kasutamisest lasteaia õppe- ja kasvatustöös, leida toredaid meisterdamise ideid, tutvuda koolieelsete lasteasutuste projektidega. Võimalus on kuulata Anu Raua jutustust „Mustrite lugu“ või mõelda koos Taive Särjega inimese ja looduse koosmõjule, avastada enda jaoks mõni põnev uus õppemeetod, mida tulevikus õppetöös proovida, arendada ideed uue õpetajakoolituse õppeaine loomiseks või olemasoleva laiendamiseks.

Loodame, et leiate materjalidega tutvumisel ainest säästva arengu väärtuste mõtestamisel ning ideid õppetöö rikastamiseks säästva arengu põhimõtete rakendamisel kõigil hariduse tasanditel.

Õpetajate täienduskoolitus ja kutseaasta keskuse suur soov oli projekti tegevuste korraldamise kaudu toetada keskkonnasäästlikuma mõtteviisi kujunemist. Suur tänu kõigile, kes meid selles aitasid!