Saksa keel

Koostaja Meeli Väljaots

Võtan aluseks teesi:

„Läbiva teemaga „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust.” (Läbivad teemad õppekavas. Juhendmaterjal. 2009)

Kasutatavad õpikud:

Funk, Kuhn, Demme, Winzer: Studio d, B1. 2007; Böschel, Dusemund: Ja genau!, B1. 2012.

Õpikutes käsitletavad teemad:

Alltag – argipäev

Der liebe Haushalt – kodune majapidamine

Reisen und arbeiten – reisimine ja töötamine

Produktwege – tootmine ja tarbimine

Klima und Umwelt – kliima ja keskkond

Migration – migratsioon

Europa und Politik – Euroopa ja poliitika

Õpitavad teemad võimaldavad:

mõista probleeme globaalsest kontekstist lähtudes;

olla koostööaldis ja vastutustundlik;

aktsepteerida kultuurilisi erinevusi;

mõtelda kriitiliselt ja süsteemselt;

lahendada konflikte vägivallatult;

muuta eluviisi keskkonnahoidlikel eesmärkidel;

kaitsta inimõigusi ja osaleda poliitikas.

Õpetaja ülesanded:

Kujundab õpilaste/üliõpilaste loodus- ja keskkonnaalaseid hoiakuid ja väärtushinnanguid.

Suunab õpilasi oma võõrkeeleoskust ära kasutades otsima täiendavaid teabeallikaid.

Toetab võõrkeelsete materjalide otsimist teiste ainete jaoks (ainetevaheline integratsioon).

Loob seoseid globaalsel tasandil (õpitava keele maa, Eesti, kogu maailmas toimuv)

Keeleõpetuse oluline roll:

Võõrkeel on vahend elus hakkamasaamiseks ja info otsimiseks.

Võõrkeeleõpetus kujundab õpitavate teemade kaudu loodus- ja keskkonnaalaseid hoiakuid ja väärtushinnanguid.