Aed ja park -killukesed linnaloodusest

Jõgeva lasteaed Karikakar

Koostajad: Krista Annuk, Triin Kuusik, Marge Põdra

Projekti alusel on võimalik hõlmata kogu maja keskkonnateemaliste tegevustega. Projektis osalevad 2 rühma (3–4a ja 4–5a lapsed), näitusel osalevad kõikide rühmade lapsed koos vanematega. Projekt kestab 1 nädala.

Projekti raames uuritakse laste eelnevaid teadmisi pargi kohta ning antakse võimalus vahetus keskkonnas uute teadmiste hankimiseks. Teema käsitlemiseks valmivad õpetajatel teemamapid.

Kaasatud: elumaja omanik, linna aednik, lapsevanemad.

Lapsevanemad meisterdavad koos lastega sügisnäitusele eksponaate ning valivad pargist oma lemmikkoha, mida lapsed foto või joonistuse abil teistele tutvustavad.

Eesmärk:

 • Laps tutvub sügisel linnaloodusega.
 • Laps saab uusi teadmisi loodus- ja inimkeskkonna omavahelistest seostest ning inimeste mõjust pargile.

Eelnevalt on vanematele antud kodused ülesanded:

1) valida pargist koos lapsega oma lemmikkoht ja teha sellest foto (ning saata rühma meili peale) või joonistus

2) meisterdada koos lapsega eksponaate näitusele „Sügis pargis ja aias“.

1. PÄEV

I Tegevus – vestlus „Mis see park küll olla võiks“

 • Eesmärk: saada koduse töö tutvustamise ning vestluse kaudu ülevaade laste teadmistest pargi kohta.

Küsimused: mis on park? Millal ja kellega sa oled pargis käinud? Mida näinud, mida teinud? Mis meeldis / ei meeldinud? ... (keel ja kõne)

 • Vestlus kestab rühmaruumis 15–20 minutit.

II Tegevus – „Lähen uurin lähemalt“ õppekäik parki

 • Eesmärk: laps tunneb pildil oleva objekti/koha looduses ära.
 • Õpetaja näitab lastele joonistust või tahvelarvutist pilti ning lapsed leiavad pargis selle koha/objekti. Õpetaja on enda jaoks paika pannud piltide järjekorra, et laste liikumine oleks läbimõeldud.
 • Eesmärk: laps oskab loendada. Laps saab esmased teadmised kauguste mõõtmisest. (matemaatika)

Objektidevahelise kauguse mõõtmine sammudega.

2. PÄEV

I Tegevus – näitus „Sügis aias ja pargis“

 • Eesmärk: laps märkab vanema abil pargis ja aias sügise tunnuseid. Laps valmistab koos vanemaga näitusele sügisandidest eksponaadi. (käeline tegevus)

           

II Tegevus – õppekäik parki

 • Eesmärk: laps õpib erinevatele meeltele toetudes tundma pargis kasvavaid puid.

Puude vaatlus – kask, pihlakas, tamm, mänd, vaher. Tajumine erinevate meeltega – puukoore katsumine, okaste ja lehtede katsumine ning nuusutamine, pihlakate maitsmine.

Käemäng:        Tuul naksib lehti vahtrapuult,

neid keerleb, keerleb alla,

vihm sabistab ja tõstab tuult,                                                                                         

uks sügisele valla. (keel ja kõne)

 • Eesmärk: lapsel kinnistuvad puude nimetused.

Ringmäng „Kes aias“ ümber puu. Lapsed võtavad kätest kinni ning teevad puu ümber ringi. Lauldakse „Kes aias, kes aias? Vahtrapuu on aias. Mis nimi, mis nimi? Vaher tema nimi.“ Puu nimetamisel liiguvad lapsed kätest kinni hoides puu poole. „Käi ringi, käi ringi, käi ringi ümber ...puu ja võta kätest kinni.“ Lapsed kõnnivad läbisegi ümber puu ja moodustavad uuesti ringi. Nii lauldakse iga vaadeldava puu ümber. (muusika ja liikumine)

 • Eesmärk: laps tunneb lehe järgi ära õige puu.

Liikumismäng „Leia puu“.                                                                                                                                                                                           

Õpetaja näitab lapsele puulehte, laps jookseb vastava kokkulepitud puu juurde. (liikumine)

III Tegevus – „Pargimatemaatika I“

 • Eesmärk: laps tunneb mõisteid suurem/väiksem. Loendab esemeid. Tunneb mõisteid rohkem/vähem.

Tammetõrude ja pihlakamarjade võrdlemine. (matemaatika)

Viljade ladumine kahte ühesuurusesse topsi. Tammetõrudest ja pihlakamarjadest mustri ladumine, liivakookide kaunistamine. (matemaatika ja kunstitegevus)

 • Eesmärk: Laps õpib aitama loomi.

Arutlus – kes söövad tammetõrusid? Tammetõrude korjamine loomaparki viimise jaoks.

                                                                                   

   

IV Tegevus – „Otsimismäng

 • Eesmärk: laps tunneb puude lehti. Laps teeb paarilisega koostööd.

Lastele antakse kahepeale puulehtedega tööleht. Koos sõbraga tuleb pargist leida samasugune leht nagu töölehel ning see sinna peale kleepida. (kunstitegevus)

V Tegevus „Aitame linna aednikku“

 • Eesmärk: laps saab teada, kuidas hoida ja hooldada parki (puid, põõsaid).

Linna aednik räägib pargi korrashoiust.

 • Eesmärk: laps tunneb rõõmu töö tegemisest ning aedniku abistamisest.

Lehtede riisumine koos aednikuga. Vestlus „Mis saab kokkuriisutud lehtedest?“

3. PÄEV

I Tegevus – „Läheme külla!“

 • Külaskäik eramaja aeda. Perenaisega tutvumine.

Eesmärk: Laps mõistab koduaia ja pargi erinevusi ja sarnasusi ning teab, kuidas mõlema eest hoolitseda. Laps teab, kuidas külas käituda.

 • Puude võrdlemine aias ja pargis (erinevad puud) – meenutatakse, mis puid nähti pargis ja mida nähakse aias.
 • Eesmärk: laps teab suuruse pikem-lühem mõisteid ning kohamõisted üleval ja all.

Maja ümbritseva piirdeaia vaatlus (üks aed lippidest, teine võrgust) – arutelu, miks piirdeaed on vajalik. Pikkuste võrdlemine, kes lastest on aiast pikem/lühem. Aialippide loendamine. (matemaatika)

 • Pererahva abistamine õunte korjamisel ja lehtede riisumisel. Ilusate õunte korjamine korvidesse, plekiliste õunte ja lehtede viimine kompostikasti.
 • Eesmärk: laps tutvub mõistega kompost.

Kompostikasti vaatlus. Perenaine räägib, millest tema komposti teeb ning kuidas seda kasutab. Uurime luubiga komposti. Tükike komposti võetakse lasteaeda kaasa, kus seda saab mikroskoobiga uurida.

Lisainfo komposti kohta: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Kompostimine_kodumajapidamises.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=8PElbErayZg (Peppa Pig multifilm)

II Tegevus – „Pargimatemaatika II“

 • Eesmärk: laps oskab võrrelda esemeid erinevate tunnuste järgi.

Õunte võrdlemine suuruse ja värvuse järgi. (matemaatika)

Õunte ladumine erinevaid matemaatilisi ülesandeid täites. (matemaatika)

4. PÄEV

I Tegevus – „Pargivana küsimused“ (Pargivanaks on käpiknukk, kes külastab rühmi eraldi)

 • Eesmärk: laps suudab meenutada eelnevaid sündmusi ning oma mõtteid arusaadavalt väljendada. (keel ja kõne)

Pargivana tuleb lasteaia õuealale külla. Tänab lapsi hea käitumise eest pargis ja koduaias.

Pargivana tunneb huvi, mida lapsed pargi kohta teada said.

- Milline oli sinu lemmikkoht pargis?

- Kuidas korrastatakse parki/koduaeda?

- Mis saab lehtedest pargis ja aias?

- Mis on kompost? Milleks seda vaja on?

- Millise puu nime sa teada said?

- Mida teha tõrudega? jne

 • Eesmärk: laps kogeb tänu avaldades häid emotsioone.

Pargivanaga koos pannakse kirja head soovid pargile ja maja perenaisele.

II Tegevus – „Teadmised paberile“

 • Eesmärk: lapsel kinnistub pargis õpitu. Lapsed tegutsevad koos ühise eesmärgi nimel.

Üks rühm valmistab ühistöö teemal „Park“. Vahendid: suur aluspaber, kahepoolne teip, liiv, puulehed, vanad ajakirjad, oksad, ...

 • Eesmärk: laps kasutab oma fantaasiat, tunneb puulehti.

Teine rühm joonistab fantaasiapildi paberile kleebitud kuivatatud puulehest, mille laps on pargist korjanud. Vahendid: puuleht, viltpliiatsid (või muud joonistusvahendid), aluspaber, liim.

                              

5. PÄEV

I Tegevus

 • Eesmärk: laps näeb taime sirgumist.

Noorema rühma lapsed istutavad korjatud tammetõrud potti ja jälgivad nende tärkamist. Alguses võib vaatlusperioodi vahe olla 2 nädalat, kui taim on tärganud, siis võiks taime kasvu vaadelda igal nädalal. Jälgimise muudab põnevamaks see, kui potti asetada pulk, millele märgitakse kuupäev ja tärganud taime pikkus.

II Tegevus

 • Eesmärk: lapsed saavad päriselt loomi aidata. Laps tutvub meie metsades elavate loomadega.

4–5a laste rühm sõidab Elistvere loomaparki ning viib korjatud tammetõrud metssigadele.

Sama projekti on võimalik laiendada igale aastaajale, andes lastele seeläbi teadmised aastaringist looduses ning inimeste tegevustest erinevatel aastaaegadel.

Sellest projektist võivad välja kasvada uued projektid, milles kajastuvad näiteks tamme aastaring; metsloomade elu; ilmastikunähtused; sügisesed ja kevadised aiatööd jms.