Teenused erivajadustega lastele koolieelses eas

Sõltumata sellest, millises haridusasutuses laps käib või kas ta õpib tava- või eriklassis, vajab ta ikkagi arendamist oma erivajadusest lähtuvalt. Enamasti vajavad lapsed hoopis laialdasemat abi kui vaid sellist, mis otseselt seostub tema põhiprobleemiga. Erivajadustega laste arengu toetamisel tuleb lähtuda eeldusest, et psüühika toimib tervikuna ja kui mingi osa psüühikast on kahjustatud, siis kannatab vähemal või rohkemal määral ka ülejäänud psüühika. Seega tuleb lapsele pakkuda tuge mitte ainult tema põhiprobleemi korrigeerimisel vaid hoopis laiemalt. Milles laps täpsemalt toetust vajab, tuleneb otseselt sellest, kuidas tema põhiprobleem puudutab ülejäänud psüühika arengut ja siin tulevad appi teadmised erivajaduste psühholoogiast. 

Kuigi õpetaja toetab lapsi ennekõike pedagoogiliste võtete ja vahenditega, peab tal ometi olema laiem ettekujutus sellest, milliseid teenuseid võivad vajada erivajadustega lapsed. Seda vähemalt kahel põhjusel: 

  • vajalikke teenuseid pakuvad mitmed erispetsialistid, kuid igapäevast tuge kõigis valdkondades saab ja peab pakkuma õpetaja. Seega peab õpetaja teadma, millised valdkonnad milliste erivajaduste korral vajavad arendamist ning kuidas oma õppe- ja kasvatustegevusi haakida tugispetsialistide poolt tehtava tööga; 
  • õpetaja ülesanne on nõustada lapsevanemaid arengu- ja kasvatusalastes küsimustes ning teavitada lapsevanemaid spetsialistidega konsulteerimise võimalustest. Et seda teha, peab omama ülevaadet, milliseid teenused laps oma eripäradest tulenevalt võiks vajada. 

Järgnevalt antakse põgus ülevaade olulisematest teenustest, mida vajavad koolieelses eas lapsed. Toodud info on pärit projektikokkuvõttest “Erivajadustega laste hoolekande- ja rehabiliteerimisvajaduste hindamine ja kulg” (1999). See koondab Tartu Ülikooli teadlaste poolt sotsiaalministeeriumi tellimusel kogutud info erivajadustega laste psühhosotsiaalse rehabiliteerimise olukorrast Eestis koos selle puudustega ning soovitused olukorra parendamiseks. Tegemist on küll juba aastaid tagasi kogutud infoga, kuid laste vajadused pole nende aastatega oluliselt muutunud.